ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین وطن دوست، رئوف سید شریفی، یونس خیری زاده اروق، (1398). تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L)، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(2)، 99-112. magiran.com/p2013632
H. Vatan Doost, R. Seyed Sharifi, Y. Kheirizadeh Arough, (2019). Effect of Irrigation Levels and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield, Some Physiological and Biochemical Indices of Rapeseed (Brassica napus L.), Journal of Crop production and processing, 9(2), 99-112. magiran.com/p2013632
حسین وطن دوست، رئوف سید شریفی، یونس خیری زاده اروق، تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L). مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1398؛ 9(2): 99-112. magiran.com/p2013632
H. Vatan Doost, R. Seyed Sharifi, Y. Kheirizadeh Arough, Effect of Irrigation Levels and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield, Some Physiological and Biochemical Indices of Rapeseed (Brassica napus L.), Journal of Crop production and processing, 2019; 9(2): 99-112. magiran.com/p2013632
حسین وطن دوست، رئوف سید شریفی، یونس خیری زاده اروق، "تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L)"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9، شماره 2 (1398): 99-112. magiran.com/p2013632
H. Vatan Doost, R. Seyed Sharifi, Y. Kheirizadeh Arough, "Effect of Irrigation Levels and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield, Some Physiological and Biochemical Indices of Rapeseed (Brassica napus L.)", Journal of Crop production and processing 9, no.2 (2019): 99-112. magiran.com/p2013632
حسین وطن دوست، رئوف سید شریفی، یونس خیری زاده اروق، (1398). 'تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L)'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(2)، صص.99-112. magiran.com/p2013632
H. Vatan Doost, R. Seyed Sharifi, Y. Kheirizadeh Arough, (2019). 'Effect of Irrigation Levels and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield, Some Physiological and Biochemical Indices of Rapeseed (Brassica napus L.)', Journal of Crop production and processing, 9(2), pp.99-112. magiran.com/p2013632
حسین وطن دوست؛ رئوف سید شریفی؛ یونس خیری زاده اروق. "تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L)". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9 ،2 ، 1398، 99-112. magiran.com/p2013632
H. Vatan Doost; R. Seyed Sharifi; Y. Kheirizadeh Arough. "Effect of Irrigation Levels and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield, Some Physiological and Biochemical Indices of Rapeseed (Brassica napus L.)", Journal of Crop production and processing, 9, 2, 2019, 99-112. magiran.com/p2013632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال