ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید سپهردوست، هانیه اخوان، مرتضی قربان سرشت، (1398). بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)، نشریه پژوهش های بیمه ای، 1(2)، 81-114. magiran.com/p2013669
Hamid Sepehrdoust , Hanieh Akhavan, Morteza Ghorbanseresht, (2019). Impact of Life Insurance Demand on Macroeconomic and Welfare Indicators; Case Study: Parsian Insurance Company, Insurance Research, 1(2), 81-114. magiran.com/p2013669
حمید سپهردوست، هانیه اخوان، مرتضی قربان سرشت، بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان). نشریه پژوهش های بیمه ای، 1398؛ 1(2): 81-114. magiran.com/p2013669
Hamid Sepehrdoust , Hanieh Akhavan, Morteza Ghorbanseresht, Impact of Life Insurance Demand on Macroeconomic and Welfare Indicators; Case Study: Parsian Insurance Company, Insurance Research, 2019; 1(2): 81-114. magiran.com/p2013669
حمید سپهردوست، هانیه اخوان، مرتضی قربان سرشت، "بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)"، نشریه پژوهش های بیمه ای 1، شماره 2 (1398): 81-114. magiran.com/p2013669
Hamid Sepehrdoust , Hanieh Akhavan, Morteza Ghorbanseresht, "Impact of Life Insurance Demand on Macroeconomic and Welfare Indicators; Case Study: Parsian Insurance Company", Insurance Research 1, no.2 (2019): 81-114. magiran.com/p2013669
حمید سپهردوست، هانیه اخوان، مرتضی قربان سرشت، (1398). 'بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)'، نشریه پژوهش های بیمه ای، 1(2)، صص.81-114. magiran.com/p2013669
Hamid Sepehrdoust , Hanieh Akhavan, Morteza Ghorbanseresht, (2019). 'Impact of Life Insurance Demand on Macroeconomic and Welfare Indicators; Case Study: Parsian Insurance Company', Insurance Research, 1(2), pp.81-114. magiran.com/p2013669
حمید سپهردوست؛ هانیه اخوان؛ مرتضی قربان سرشت. "بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)". نشریه پژوهش های بیمه ای، 1 ،2 ، 1398، 81-114. magiran.com/p2013669
Hamid Sepehrdoust ; Hanieh Akhavan; Morteza Ghorbanseresht. "Impact of Life Insurance Demand on Macroeconomic and Welfare Indicators; Case Study: Parsian Insurance Company", Insurance Research, 1, 2, 2019, 81-114. magiran.com/p2013669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال