ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اکبری، سید حسن آل طه، مهسا فرخنده، آیدا پور رجبی، (1398). بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان، نشریه پژوهش های بیمه ای، 1(2)، 115-143. magiran.com/p2013670
Mohsen Akbari , Seyyed Hassan Aletaha, Mahsa Farkhondeh, Aida Pourrajabi, (2019). Investigation of the Effect of Role Characteristics and Personal Factors on the Performance of the Sales Force (Case Study: Pasargad Insurance offices in Gilan, Insurance Research, 1(2), 115-143. magiran.com/p2013670
محسن اکبری، سید حسن آل طه، مهسا فرخنده، آیدا پور رجبی، بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان. نشریه پژوهش های بیمه ای، 1398؛ 1(2): 115-143. magiran.com/p2013670
Mohsen Akbari , Seyyed Hassan Aletaha, Mahsa Farkhondeh, Aida Pourrajabi, Investigation of the Effect of Role Characteristics and Personal Factors on the Performance of the Sales Force (Case Study: Pasargad Insurance offices in Gilan, Insurance Research, 2019; 1(2): 115-143. magiran.com/p2013670
محسن اکبری، سید حسن آل طه، مهسا فرخنده، آیدا پور رجبی، "بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان"، نشریه پژوهش های بیمه ای 1، شماره 2 (1398): 115-143. magiran.com/p2013670
Mohsen Akbari , Seyyed Hassan Aletaha, Mahsa Farkhondeh, Aida Pourrajabi, "Investigation of the Effect of Role Characteristics and Personal Factors on the Performance of the Sales Force (Case Study: Pasargad Insurance offices in Gilan", Insurance Research 1, no.2 (2019): 115-143. magiran.com/p2013670
محسن اکبری، سید حسن آل طه، مهسا فرخنده، آیدا پور رجبی، (1398). 'بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان'، نشریه پژوهش های بیمه ای، 1(2)، صص.115-143. magiran.com/p2013670
Mohsen Akbari , Seyyed Hassan Aletaha, Mahsa Farkhondeh, Aida Pourrajabi, (2019). 'Investigation of the Effect of Role Characteristics and Personal Factors on the Performance of the Sales Force (Case Study: Pasargad Insurance offices in Gilan', Insurance Research, 1(2), pp.115-143. magiran.com/p2013670
محسن اکبری؛ سید حسن آل طه؛ مهسا فرخنده؛ آیدا پور رجبی. "بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان". نشریه پژوهش های بیمه ای، 1 ،2 ، 1398، 115-143. magiran.com/p2013670
Mohsen Akbari ; Seyyed Hassan Aletaha; Mahsa Farkhondeh; Aida Pourrajabi. "Investigation of the Effect of Role Characteristics and Personal Factors on the Performance of the Sales Force (Case Study: Pasargad Insurance offices in Gilan", Insurance Research, 1, 2, 2019, 115-143. magiran.com/p2013670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال