ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده سادات سالاری، میثم شفیعی رودپشتی، (1398). تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد)، نشریه پژوهش های بیمه ای، 1(2)، 183-217. magiran.com/p2013672
Saideh Sadat Salari , Maysam Shafiee Roodposhti, (2019). Adaptive Analysis of the Performance of Insurance Companies using Group Decision-Making with a Fuzzy Approach (Case Study: Sina and Karafarin Insurance company of Yazd Provience), Insurance Research, 1(2), 183-217. magiran.com/p2013672
سعیده سادات سالاری، میثم شفیعی رودپشتی، تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد). نشریه پژوهش های بیمه ای، 1398؛ 1(2): 183-217. magiran.com/p2013672
Saideh Sadat Salari , Maysam Shafiee Roodposhti, Adaptive Analysis of the Performance of Insurance Companies using Group Decision-Making with a Fuzzy Approach (Case Study: Sina and Karafarin Insurance company of Yazd Provience), Insurance Research, 2019; 1(2): 183-217. magiran.com/p2013672
سعیده سادات سالاری، میثم شفیعی رودپشتی، "تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد)"، نشریه پژوهش های بیمه ای 1، شماره 2 (1398): 183-217. magiran.com/p2013672
Saideh Sadat Salari , Maysam Shafiee Roodposhti, "Adaptive Analysis of the Performance of Insurance Companies using Group Decision-Making with a Fuzzy Approach (Case Study: Sina and Karafarin Insurance company of Yazd Provience)", Insurance Research 1, no.2 (2019): 183-217. magiran.com/p2013672
سعیده سادات سالاری، میثم شفیعی رودپشتی، (1398). 'تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد)'، نشریه پژوهش های بیمه ای، 1(2)، صص.183-217. magiran.com/p2013672
Saideh Sadat Salari , Maysam Shafiee Roodposhti, (2019). 'Adaptive Analysis of the Performance of Insurance Companies using Group Decision-Making with a Fuzzy Approach (Case Study: Sina and Karafarin Insurance company of Yazd Provience)', Insurance Research, 1(2), pp.183-217. magiran.com/p2013672
سعیده سادات سالاری؛ میثم شفیعی رودپشتی. "تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد)". نشریه پژوهش های بیمه ای، 1 ،2 ، 1398، 183-217. magiran.com/p2013672
Saideh Sadat Salari ; Maysam Shafiee Roodposhti. "Adaptive Analysis of the Performance of Insurance Companies using Group Decision-Making with a Fuzzy Approach (Case Study: Sina and Karafarin Insurance company of Yazd Provience)", Insurance Research, 1, 2, 2019, 183-217. magiran.com/p2013672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال