ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گلنار امیرطهماسب، فریبرز باقری، خدیجه ابوالمعالی، (1397). اثربخشی روش فرزندپروری مثبت بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی، فصلنامه علوم روانشناختی، 17(69)، 601-609. magiran.com/p2013802
Golnar Amirtahmaseb, Fariborz Bagheri, Khadijeh Abolmaali, (2018). Effectiveness of positive parenting method on affective-behavioral difficulties of primary school children with learning disorders (disability), Journal of Psychological Sciences, 17(69), 601-609. magiran.com/p2013802
گلنار امیرطهماسب، فریبرز باقری، خدیجه ابوالمعالی، اثربخشی روش فرزندپروری مثبت بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی. فصلنامه علوم روانشناختی، 1397؛ 17(69): 601-609. magiran.com/p2013802
Golnar Amirtahmaseb, Fariborz Bagheri, Khadijeh Abolmaali, Effectiveness of positive parenting method on affective-behavioral difficulties of primary school children with learning disorders (disability), Journal of Psychological Sciences, 2018; 17(69): 601-609. magiran.com/p2013802
گلنار امیرطهماسب، فریبرز باقری، خدیجه ابوالمعالی، "اثربخشی روش فرزندپروری مثبت بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی"، فصلنامه علوم روانشناختی 17، شماره 69 (1397): 601-609. magiran.com/p2013802
Golnar Amirtahmaseb, Fariborz Bagheri, Khadijeh Abolmaali, "Effectiveness of positive parenting method on affective-behavioral difficulties of primary school children with learning disorders (disability)", Journal of Psychological Sciences 17, no.69 (2018): 601-609. magiran.com/p2013802
گلنار امیرطهماسب، فریبرز باقری، خدیجه ابوالمعالی، (1397). 'اثربخشی روش فرزندپروری مثبت بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی'، فصلنامه علوم روانشناختی، 17(69)، صص.601-609. magiran.com/p2013802
Golnar Amirtahmaseb, Fariborz Bagheri, Khadijeh Abolmaali, (2018). 'Effectiveness of positive parenting method on affective-behavioral difficulties of primary school children with learning disorders (disability)', Journal of Psychological Sciences, 17(69), pp.601-609. magiran.com/p2013802
گلنار امیرطهماسب؛ فریبرز باقری؛ خدیجه ابوالمعالی. "اثربخشی روش فرزندپروری مثبت بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی". فصلنامه علوم روانشناختی، 17 ،69 ، 1397، 601-609. magiran.com/p2013802
Golnar Amirtahmaseb; Fariborz Bagheri; Khadijeh Abolmaali. "Effectiveness of positive parenting method on affective-behavioral difficulties of primary school children with learning disorders (disability)", Journal of Psychological Sciences, 17, 69, 2018, 601-609. magiran.com/p2013802
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال