ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام شعبانی، امیر سالاری، داور شاهسونی، حسن باغیشنی، (1398). استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(2)، 201-212. magiran.com/p2013996
Elham Shabani, Amir Salari , Davar Shahsavani, Hasan Baghishani, (2019). The Use of Dietary Enrichment with Lemon Pomace Powder for the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp during Storage at Refrigerator, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(2), 201-212. magiran.com/p2013996
الهام شعبانی، امیر سالاری، داور شاهسونی، حسن باغیشنی، استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(2): 201-212. magiran.com/p2013996
Elham Shabani, Amir Salari , Davar Shahsavani, Hasan Baghishani, The Use of Dietary Enrichment with Lemon Pomace Powder for the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp during Storage at Refrigerator, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2019; 8(2): 201-212. magiran.com/p2013996
الهام شعبانی، امیر سالاری، داور شاهسونی، حسن باغیشنی، "استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 2 (1398): 201-212. magiran.com/p2013996
Elham Shabani, Amir Salari , Davar Shahsavani, Hasan Baghishani, "The Use of Dietary Enrichment with Lemon Pomace Powder for the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp during Storage at Refrigerator", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.2 (2019): 201-212. magiran.com/p2013996
الهام شعبانی، امیر سالاری، داور شاهسونی، حسن باغیشنی، (1398). 'استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(2)، صص.201-212. magiran.com/p2013996
Elham Shabani, Amir Salari , Davar Shahsavani, Hasan Baghishani, (2019). 'The Use of Dietary Enrichment with Lemon Pomace Powder for the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp during Storage at Refrigerator', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(2), pp.201-212. magiran.com/p2013996
الهام شعبانی؛ امیر سالاری؛ داور شاهسونی؛ حسن باغیشنی. "استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،2 ، 1398، 201-212. magiran.com/p2013996
Elham Shabani; Amir Salari ; Davar Shahsavani; Hasan Baghishani. "The Use of Dietary Enrichment with Lemon Pomace Powder for the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp during Storage at Refrigerator", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 2, 2019, 201-212. magiran.com/p2013996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال