ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه قطبی زاده، مریم دل دار، تهمینه اعزازی، زهرا پناهی، (1398). ارزیابی اثر آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(3)، 142-145. magiran.com/p2013997
Tahmineh Ezazi, Zahra Panahi, Fahimeh Ghotbizadeh, Maryam Deldar, (2019). Assessment of an educational program including formal lectures and practical sessions using simulators in anatomy of the pelvic floor in Tehran University of Medical Sciences, Tehran University Medical Journal, 77(3), 142-145. magiran.com/p2013997
فهیمه قطبی زاده، مریم دل دار، تهمینه اعزازی، زهرا پناهی، ارزیابی اثر آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(3): 142-145. magiran.com/p2013997
Tahmineh Ezazi, Zahra Panahi, Fahimeh Ghotbizadeh, Maryam Deldar, Assessment of an educational program including formal lectures and practical sessions using simulators in anatomy of the pelvic floor in Tehran University of Medical Sciences, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(3): 142-145. magiran.com/p2013997
فهیمه قطبی زاده، مریم دل دار، تهمینه اعزازی، زهرا پناهی، "ارزیابی اثر آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 3 (1398): 142-145. magiran.com/p2013997
Tahmineh Ezazi, Zahra Panahi, Fahimeh Ghotbizadeh, Maryam Deldar, "Assessment of an educational program including formal lectures and practical sessions using simulators in anatomy of the pelvic floor in Tehran University of Medical Sciences", Tehran University Medical Journal 77, no.3 (2019): 142-145. magiran.com/p2013997
فهیمه قطبی زاده، مریم دل دار، تهمینه اعزازی، زهرا پناهی، (1398). 'ارزیابی اثر آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(3)، صص.142-145. magiran.com/p2013997
Tahmineh Ezazi, Zahra Panahi, Fahimeh Ghotbizadeh, Maryam Deldar, (2019). 'Assessment of an educational program including formal lectures and practical sessions using simulators in anatomy of the pelvic floor in Tehran University of Medical Sciences', Tehran University Medical Journal, 77(3), pp.142-145. magiran.com/p2013997
فهیمه قطبی زاده؛ مریم دل دار؛ تهمینه اعزازی؛ زهرا پناهی. "ارزیابی اثر آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،3 ، 1398، 142-145. magiran.com/p2013997
Tahmineh Ezazi; Zahra Panahi; Fahimeh Ghotbizadeh; Maryam Deldar. "Assessment of an educational program including formal lectures and practical sessions using simulators in anatomy of the pelvic floor in Tehran University of Medical Sciences", Tehran University Medical Journal, 77, 3, 2019, 142-145. magiran.com/p2013997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال