ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود ابراهیمی، محمد کریمی، فرانک دهقانی، امیر بی ریایی، نفیسه فرهادیان، شیوا گل محمدزاده، (1398). تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تاثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(3)، 199-206. magiran.com/p2014006
Mahmoud Ebrahimi, Mohammad Karimi, Faranak Dehghani, Amir Biriaei, Nafiseh Farhadian, Shiva Golmohammadzadeh, (2019). Preparation, characterization and evaluation the effects of microemulsion containing sesame oil on fibrinogen and factor VII level in animal model, Tehran University Medical Journal, 77(3), 199-206. magiran.com/p2014006
محمود ابراهیمی، محمد کریمی، فرانک دهقانی، امیر بی ریایی، نفیسه فرهادیان، شیوا گل محمدزاده، تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تاثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(3): 199-206. magiran.com/p2014006
Mahmoud Ebrahimi, Mohammad Karimi, Faranak Dehghani, Amir Biriaei, Nafiseh Farhadian, Shiva Golmohammadzadeh, Preparation, characterization and evaluation the effects of microemulsion containing sesame oil on fibrinogen and factor VII level in animal model, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(3): 199-206. magiran.com/p2014006
محمود ابراهیمی، محمد کریمی، فرانک دهقانی، امیر بی ریایی، نفیسه فرهادیان، شیوا گل محمدزاده، "تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تاثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 3 (1398): 199-206. magiran.com/p2014006
Mahmoud Ebrahimi, Mohammad Karimi, Faranak Dehghani, Amir Biriaei, Nafiseh Farhadian, Shiva Golmohammadzadeh, "Preparation, characterization and evaluation the effects of microemulsion containing sesame oil on fibrinogen and factor VII level in animal model", Tehran University Medical Journal 77, no.3 (2019): 199-206. magiran.com/p2014006
محمود ابراهیمی، محمد کریمی، فرانک دهقانی، امیر بی ریایی، نفیسه فرهادیان، شیوا گل محمدزاده، (1398). 'تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تاثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(3)، صص.199-206. magiran.com/p2014006
Mahmoud Ebrahimi, Mohammad Karimi, Faranak Dehghani, Amir Biriaei, Nafiseh Farhadian, Shiva Golmohammadzadeh, (2019). 'Preparation, characterization and evaluation the effects of microemulsion containing sesame oil on fibrinogen and factor VII level in animal model', Tehran University Medical Journal, 77(3), pp.199-206. magiran.com/p2014006
محمود ابراهیمی؛ محمد کریمی؛ فرانک دهقانی؛ امیر بی ریایی؛ نفیسه فرهادیان؛ شیوا گل محمدزاده. "تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تاثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،3 ، 1398، 199-206. magiran.com/p2014006
Mahmoud Ebrahimi; Mohammad Karimi; Faranak Dehghani; Amir Biriaei; Nafiseh Farhadian; Shiva Golmohammadzadeh. "Preparation, characterization and evaluation the effects of microemulsion containing sesame oil on fibrinogen and factor VII level in animal model", Tehran University Medical Journal, 77, 3, 2019, 199-206. magiran.com/p2014006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال