ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته ناصری، (1398). رفتارشناسی سالک در مصیبت نامه عطار بر اساس آزمایش رنگ ماکس لوشر، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 15(55)، 227-258. magiran.com/p2014026
Fereshteh Nāsseri , (2019). Recognizing the Behaviors of the Sālek in Musibat-Nāmeh of Attār; Based on Max Lüscher's Psychology of Colors, Journal of Mytho- Mystic literature, 15(55), 227-258. magiran.com/p2014026
فرشته ناصری، رفتارشناسی سالک در مصیبت نامه عطار بر اساس آزمایش رنگ ماکس لوشر. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1398؛ 15(55): 227-258. magiran.com/p2014026
Fereshteh Nāsseri , Recognizing the Behaviors of the Sālek in Musibat-Nāmeh of Attār; Based on Max Lüscher's Psychology of Colors, Journal of Mytho- Mystic literature, 2019; 15(55): 227-258. magiran.com/p2014026
فرشته ناصری، "رفتارشناسی سالک در مصیبت نامه عطار بر اساس آزمایش رنگ ماکس لوشر"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 15، شماره 55 (1398): 227-258. magiran.com/p2014026
Fereshteh Nāsseri , "Recognizing the Behaviors of the Sālek in Musibat-Nāmeh of Attār; Based on Max Lüscher's Psychology of Colors", Journal of Mytho- Mystic literature 15, no.55 (2019): 227-258. magiran.com/p2014026
فرشته ناصری، (1398). 'رفتارشناسی سالک در مصیبت نامه عطار بر اساس آزمایش رنگ ماکس لوشر'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 15(55)، صص.227-258. magiran.com/p2014026
Fereshteh Nāsseri , (2019). 'Recognizing the Behaviors of the Sālek in Musibat-Nāmeh of Attār; Based on Max Lüscher's Psychology of Colors', Journal of Mytho- Mystic literature, 15(55), pp.227-258. magiran.com/p2014026
فرشته ناصری. "رفتارشناسی سالک در مصیبت نامه عطار بر اساس آزمایش رنگ ماکس لوشر". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 15 ،55 ، 1398، 227-258. magiran.com/p2014026
Fereshteh Nāsseri . "Recognizing the Behaviors of the Sālek in Musibat-Nāmeh of Attār; Based on Max Lüscher's Psychology of Colors", Journal of Mytho- Mystic literature, 15, 55, 2019, 227-258. magiran.com/p2014026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال