ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخری شهیدی٭، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، سحر روشنک، ندا نوروزی، علیرضا وسیعی، (1398). اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(84)، 1-10. magiran.com/p2014217
Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Sahar Roshanak, Neda Norouzi, Alireza Vasiee, (2019). Aantibacterial Effect of Tragopogon graminifolius Extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi “in vitro”, Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(84), 1-10. magiran.com/p2014217
فخری شهیدی٭، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، سحر روشنک، ندا نوروزی، علیرضا وسیعی، اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1398؛ 24(84): 1-10. magiran.com/p2014217
Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Sahar Roshanak, Neda Norouzi, Alireza Vasiee, Aantibacterial Effect of Tragopogon graminifolius Extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi “in vitro”, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2019; 24(84): 1-10. magiran.com/p2014217
فخری شهیدی٭، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، سحر روشنک، ندا نوروزی، علیرضا وسیعی، "اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 24، شماره 84 (1398): 1-10. magiran.com/p2014217
Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Sahar Roshanak, Neda Norouzi, Alireza Vasiee, "Aantibacterial Effect of Tragopogon graminifolius Extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi “in vitro”", Iranian Journal of Infectious Diseases 24, no.84 (2019): 1-10. magiran.com/p2014217
فخری شهیدی٭، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، سحر روشنک، ندا نوروزی، علیرضا وسیعی، (1398). 'اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(84)، صص.1-10. magiran.com/p2014217
Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Sahar Roshanak, Neda Norouzi, Alireza Vasiee, (2019). 'Aantibacterial Effect of Tragopogon graminifolius Extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi “in vitro”', Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(84), pp.1-10. magiran.com/p2014217
فخری شهیدی٭؛ فریده طباطبایی یزدی؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ سحر روشنک؛ ندا نوروزی؛ علیرضا وسیعی. "اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24 ،84 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2014217
Fakhri Shahidi ; Farideh Tabatabaei Yazdi; Behrooz Alizadeh Behbahani; Sahar Roshanak; Neda Norouzi; Alireza Vasiee. "Aantibacterial Effect of Tragopogon graminifolius Extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi “in vitro”", Iranian Journal of Infectious Diseases, 24, 84, 2019, 1-10. magiran.com/p2014217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال