ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم واحدی، دانیال مطلبی، فرشاد رهبر، عبدالرحمن محرابی نسب، سید شمس الدین اطهاری ، (1398). اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنیسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(84)، 15-22. magiran.com/p2014227
Ghasem Vahedi, Farshad Rahbar, Danial Motalebi, Abdolrahman Mehrabi Nasab, Seyyed Shamsadin Athari, (2019). Effect of Inhalation of Penicillium conidia on Worsening the Allergic Asthma in Murine Model, Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(84), 15-22. magiran.com/p2014227
قاسم واحدی، دانیال مطلبی، فرشاد رهبر، عبدالرحمن محرابی نسب، سید شمس الدین اطهاری ، اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنیسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1398؛ 24(84): 15-22. magiran.com/p2014227
Ghasem Vahedi, Farshad Rahbar, Danial Motalebi, Abdolrahman Mehrabi Nasab, Seyyed Shamsadin Athari, Effect of Inhalation of Penicillium conidia on Worsening the Allergic Asthma in Murine Model, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2019; 24(84): 15-22. magiran.com/p2014227
قاسم واحدی، دانیال مطلبی، فرشاد رهبر، عبدالرحمن محرابی نسب، سید شمس الدین اطهاری ، "اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنیسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 24، شماره 84 (1398): 15-22. magiran.com/p2014227
Ghasem Vahedi, Farshad Rahbar, Danial Motalebi, Abdolrahman Mehrabi Nasab, Seyyed Shamsadin Athari, "Effect of Inhalation of Penicillium conidia on Worsening the Allergic Asthma in Murine Model", Iranian Journal of Infectious Diseases 24, no.84 (2019): 15-22. magiran.com/p2014227
قاسم واحدی، دانیال مطلبی، فرشاد رهبر، عبدالرحمن محرابی نسب، سید شمس الدین اطهاری ، (1398). 'اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنیسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(84)، صص.15-22. magiran.com/p2014227
Ghasem Vahedi, Farshad Rahbar, Danial Motalebi, Abdolrahman Mehrabi Nasab, Seyyed Shamsadin Athari, (2019). 'Effect of Inhalation of Penicillium conidia on Worsening the Allergic Asthma in Murine Model', Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(84), pp.15-22. magiran.com/p2014227
قاسم واحدی؛ دانیال مطلبی؛ فرشاد رهبر؛ عبدالرحمن محرابی نسب؛ سید شمس الدین اطهاری . "اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنیسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24 ،84 ، 1398، 15-22. magiran.com/p2014227
Ghasem Vahedi; Farshad Rahbar; Danial Motalebi; Abdolrahman Mehrabi Nasab; Seyyed Shamsadin Athari. "Effect of Inhalation of Penicillium conidia on Worsening the Allergic Asthma in Murine Model", Iranian Journal of Infectious Diseases, 24, 84, 2019, 15-22. magiran.com/p2014227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال