ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری سیروس، اصغر بکرانی، میترا مومن زاده، الهام معظم ، (1398). ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(2)، 51-56. magiran.com/p2014465
Mitra Momenzade, Mehri Sirous, Asghar Bakrani, Elham Moazam , (2019). Evaluation of Quality-Physical Requirements of Digital Mammography Facilities and Providing Improvement Strategies in Isfahan City, Iran, Health Information Management, 16(2), 51-56. magiran.com/p2014465
مهری سیروس، اصغر بکرانی، میترا مومن زاده، الهام معظم ، ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1398؛ 16(2): 51-56. magiran.com/p2014465
Mitra Momenzade, Mehri Sirous, Asghar Bakrani, Elham Moazam , Evaluation of Quality-Physical Requirements of Digital Mammography Facilities and Providing Improvement Strategies in Isfahan City, Iran, Health Information Management, 2019; 16(2): 51-56. magiran.com/p2014465
مهری سیروس، اصغر بکرانی، میترا مومن زاده، الهام معظم ، "ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 16، شماره 2 (1398): 51-56. magiran.com/p2014465
Mitra Momenzade, Mehri Sirous, Asghar Bakrani, Elham Moazam , "Evaluation of Quality-Physical Requirements of Digital Mammography Facilities and Providing Improvement Strategies in Isfahan City, Iran", Health Information Management 16, no.2 (2019): 51-56. magiran.com/p2014465
مهری سیروس، اصغر بکرانی، میترا مومن زاده، الهام معظم ، (1398). 'ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(2)، صص.51-56. magiran.com/p2014465
Mitra Momenzade, Mehri Sirous, Asghar Bakrani, Elham Moazam , (2019). 'Evaluation of Quality-Physical Requirements of Digital Mammography Facilities and Providing Improvement Strategies in Isfahan City, Iran', Health Information Management, 16(2), pp.51-56. magiran.com/p2014465
مهری سیروس؛ اصغر بکرانی؛ میترا مومن زاده؛ الهام معظم . "ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16 ،2 ، 1398، 51-56. magiran.com/p2014465
Mitra Momenzade; Mehri Sirous; Asghar Bakrani; Elham Moazam . "Evaluation of Quality-Physical Requirements of Digital Mammography Facilities and Providing Improvement Strategies in Isfahan City, Iran", Health Information Management, 16, 2, 2019, 51-56. magiran.com/p2014465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال