ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد شفیعی، فاطمه سادات هاشمی، روحاله عسکری، محسن پاکدامن، سجاد بهارینیا ، (1398). برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(2)، 57-64. magiran.com/p2014466
Milad Shafii, Fatemeh Sadat Hashemi, Rouhollah Askari, Mohsen Pakdaman, Sajjad Bahariniya , (2019). Estimation of the Required Staffing Capacity of Selected Hospitals in Yazd City, Iran, in Accordance with Staffing Standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Year 2017, Health Information Management, 16(2), 57-64. magiran.com/p2014466
میلاد شفیعی، فاطمه سادات هاشمی، روحاله عسکری، محسن پاکدامن، سجاد بهارینیا ، برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1398؛ 16(2): 57-64. magiran.com/p2014466
Milad Shafii, Fatemeh Sadat Hashemi, Rouhollah Askari, Mohsen Pakdaman, Sajjad Bahariniya , Estimation of the Required Staffing Capacity of Selected Hospitals in Yazd City, Iran, in Accordance with Staffing Standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Year 2017, Health Information Management, 2019; 16(2): 57-64. magiran.com/p2014466
میلاد شفیعی، فاطمه سادات هاشمی، روحاله عسکری، محسن پاکدامن، سجاد بهارینیا ، "برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 16، شماره 2 (1398): 57-64. magiran.com/p2014466
Milad Shafii, Fatemeh Sadat Hashemi, Rouhollah Askari, Mohsen Pakdaman, Sajjad Bahariniya , "Estimation of the Required Staffing Capacity of Selected Hospitals in Yazd City, Iran, in Accordance with Staffing Standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Year 2017", Health Information Management 16, no.2 (2019): 57-64. magiran.com/p2014466
میلاد شفیعی، فاطمه سادات هاشمی، روحاله عسکری، محسن پاکدامن، سجاد بهارینیا ، (1398). 'برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(2)، صص.57-64. magiran.com/p2014466
Milad Shafii, Fatemeh Sadat Hashemi, Rouhollah Askari, Mohsen Pakdaman, Sajjad Bahariniya , (2019). 'Estimation of the Required Staffing Capacity of Selected Hospitals in Yazd City, Iran, in Accordance with Staffing Standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Year 2017', Health Information Management, 16(2), pp.57-64. magiran.com/p2014466
میلاد شفیعی؛ فاطمه سادات هاشمی؛ روحاله عسکری؛ محسن پاکدامن؛ سجاد بهارینیا . "برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16 ،2 ، 1398، 57-64. magiran.com/p2014466
Milad Shafii; Fatemeh Sadat Hashemi; Rouhollah Askari; Mohsen Pakdaman; Sajjad Bahariniya . "Estimation of the Required Staffing Capacity of Selected Hospitals in Yazd City, Iran, in Accordance with Staffing Standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Year 2017", Health Information Management, 16, 2, 2019, 57-64. magiran.com/p2014466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال