ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه پرچمی پور، حمزه علی نورمحمدی ، سعید اسدی، (1398). همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(2)، 94-100. magiran.com/p2014473
Fatemeh Parchami Pour, Saeid Asadi, Hamzeali Nourmohammadi , (2019). Thematic Convergence of Iran's Scientific Productions in the Field of Health, Health Information Management, 16(2), 94-100. magiran.com/p2014473
فاطمه پرچمی پور، حمزه علی نورمحمدی ، سعید اسدی، همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1398؛ 16(2): 94-100. magiran.com/p2014473
Fatemeh Parchami Pour, Saeid Asadi, Hamzeali Nourmohammadi , Thematic Convergence of Iran's Scientific Productions in the Field of Health, Health Information Management, 2019; 16(2): 94-100. magiran.com/p2014473
فاطمه پرچمی پور، حمزه علی نورمحمدی ، سعید اسدی، "همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 16، شماره 2 (1398): 94-100. magiran.com/p2014473
Fatemeh Parchami Pour, Saeid Asadi, Hamzeali Nourmohammadi , "Thematic Convergence of Iran's Scientific Productions in the Field of Health", Health Information Management 16, no.2 (2019): 94-100. magiran.com/p2014473
فاطمه پرچمی پور، حمزه علی نورمحمدی ، سعید اسدی، (1398). 'همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(2)، صص.94-100. magiran.com/p2014473
Fatemeh Parchami Pour, Saeid Asadi, Hamzeali Nourmohammadi , (2019). 'Thematic Convergence of Iran's Scientific Productions in the Field of Health', Health Information Management, 16(2), pp.94-100. magiran.com/p2014473
فاطمه پرچمی پور؛ حمزه علی نورمحمدی ؛ سعید اسدی. "همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16 ،2 ، 1398، 94-100. magiran.com/p2014473
Fatemeh Parchami Pour; Saeid Asadi; Hamzeali Nourmohammadi . "Thematic Convergence of Iran's Scientific Productions in the Field of Health", Health Information Management, 16, 2, 2019, 94-100. magiran.com/p2014473
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال