ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیره خلقی، حسین امانی، شکوفه ملک محمودی، علیرضا امیری، (1398). حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید، فصلنامه دنیای میکروب ها، 12(1)، 62-72. magiran.com/p2014529
Nayyereh Kholghi, Hossein Amani , Shokoufe Malek Mahmoudi, Alireza Amiri, (2019). The removal of heavy metals (Ni, Cr, Cd) from soil contamination with crude oil using rhamanolipid biosurfactant, Journal of Microbial World, 12(1), 62-72. magiran.com/p2014529
نیره خلقی، حسین امانی، شکوفه ملک محمودی، علیرضا امیری، حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1398؛ 12(1): 62-72. magiran.com/p2014529
Nayyereh Kholghi, Hossein Amani , Shokoufe Malek Mahmoudi, Alireza Amiri, The removal of heavy metals (Ni, Cr, Cd) from soil contamination with crude oil using rhamanolipid biosurfactant, Journal of Microbial World, 2019; 12(1): 62-72. magiran.com/p2014529
نیره خلقی، حسین امانی، شکوفه ملک محمودی، علیرضا امیری، "حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید"، فصلنامه دنیای میکروب ها 12، شماره 1 (1398): 62-72. magiran.com/p2014529
Nayyereh Kholghi, Hossein Amani , Shokoufe Malek Mahmoudi, Alireza Amiri, "The removal of heavy metals (Ni, Cr, Cd) from soil contamination with crude oil using rhamanolipid biosurfactant", Journal of Microbial World 12, no.1 (2019): 62-72. magiran.com/p2014529
نیره خلقی، حسین امانی، شکوفه ملک محمودی، علیرضا امیری، (1398). 'حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 12(1)، صص.62-72. magiran.com/p2014529
Nayyereh Kholghi, Hossein Amani , Shokoufe Malek Mahmoudi, Alireza Amiri, (2019). 'The removal of heavy metals (Ni, Cr, Cd) from soil contamination with crude oil using rhamanolipid biosurfactant', Journal of Microbial World, 12(1), pp.62-72. magiran.com/p2014529
نیره خلقی؛ حسین امانی؛ شکوفه ملک محمودی؛ علیرضا امیری. "حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید". فصلنامه دنیای میکروب ها، 12 ،1 ، 1398، 62-72. magiran.com/p2014529
Nayyereh Kholghi; Hossein Amani ; Shokoufe Malek Mahmoudi; Alireza Amiri. "The removal of heavy metals (Ni, Cr, Cd) from soil contamination with crude oil using rhamanolipid biosurfactant", Journal of Microbial World, 12, 1, 2019, 62-72. magiran.com/p2014529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال