ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی نیک سرشت، محمود نیک سرشت، ولی الله دبیدی روشن، (1398). ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی، فصلنامه ابن سینا، 21(2)، 18-24. magiran.com/p2014607
Mehdi Nikseresht, Valiolah Dabidiroshan, Mahmoud Nikseresht, (2019). Association between age and physical activity level with chest pain symptoms and blood pressure in patients with heart diseases, EBNESINA, 21(2), 18-24. magiran.com/p2014607
مهدی نیک سرشت، محمود نیک سرشت، ولی الله دبیدی روشن، ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی. فصلنامه ابن سینا، 1398؛ 21(2): 18-24. magiran.com/p2014607
Mehdi Nikseresht, Valiolah Dabidiroshan, Mahmoud Nikseresht, Association between age and physical activity level with chest pain symptoms and blood pressure in patients with heart diseases, EBNESINA, 2019; 21(2): 18-24. magiran.com/p2014607
مهدی نیک سرشت، محمود نیک سرشت، ولی الله دبیدی روشن، "ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی"، فصلنامه ابن سینا 21، شماره 2 (1398): 18-24. magiran.com/p2014607
Mehdi Nikseresht, Valiolah Dabidiroshan, Mahmoud Nikseresht, "Association between age and physical activity level with chest pain symptoms and blood pressure in patients with heart diseases", EBNESINA 21, no.2 (2019): 18-24. magiran.com/p2014607
مهدی نیک سرشت، محمود نیک سرشت، ولی الله دبیدی روشن، (1398). 'ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی'، فصلنامه ابن سینا، 21(2)، صص.18-24. magiran.com/p2014607
Mehdi Nikseresht, Valiolah Dabidiroshan, Mahmoud Nikseresht, (2019). 'Association between age and physical activity level with chest pain symptoms and blood pressure in patients with heart diseases', EBNESINA, 21(2), pp.18-24. magiran.com/p2014607
مهدی نیک سرشت؛ محمود نیک سرشت؛ ولی الله دبیدی روشن. "ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی". فصلنامه ابن سینا، 21 ،2 ، 1398، 18-24. magiran.com/p2014607
Mehdi Nikseresht; Valiolah Dabidiroshan; Mahmoud Nikseresht. "Association between age and physical activity level with chest pain symptoms and blood pressure in patients with heart diseases", EBNESINA, 21, 2, 2019, 18-24. magiran.com/p2014607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال