ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا فارسی، امیر واحدیان عظیمی، عباس عبادی، (1398). چشم انداز 2030 حرفه پرستاری در ایران، فصلنامه ابن سینا، 21(2)، 64-66. magiran.com/p2014614
Zahra Farsi, Amir Vahedian, Azimi, Abbas Ebadi, (2019). The perspective of 2030 nursing profession in Iran, EBNESINA, 21(2), 64-66. magiran.com/p2014614
زهرا فارسی، امیر واحدیان عظیمی، عباس عبادی، چشم انداز 2030 حرفه پرستاری در ایران. فصلنامه ابن سینا، 1398؛ 21(2): 64-66. magiran.com/p2014614
Zahra Farsi, Amir Vahedian, Azimi, Abbas Ebadi, The perspective of 2030 nursing profession in Iran, EBNESINA, 2019; 21(2): 64-66. magiran.com/p2014614
زهرا فارسی، امیر واحدیان عظیمی، عباس عبادی، "چشم انداز 2030 حرفه پرستاری در ایران"، فصلنامه ابن سینا 21، شماره 2 (1398): 64-66. magiran.com/p2014614
Zahra Farsi, Amir Vahedian, Azimi, Abbas Ebadi, "The perspective of 2030 nursing profession in Iran", EBNESINA 21, no.2 (2019): 64-66. magiran.com/p2014614
زهرا فارسی، امیر واحدیان عظیمی، عباس عبادی، (1398). 'چشم انداز 2030 حرفه پرستاری در ایران'، فصلنامه ابن سینا، 21(2)، صص.64-66. magiran.com/p2014614
Zahra Farsi, Amir Vahedian, Azimi, Abbas Ebadi, (2019). 'The perspective of 2030 nursing profession in Iran', EBNESINA, 21(2), pp.64-66. magiran.com/p2014614
زهرا فارسی؛ امیر واحدیان عظیمی؛ عباس عبادی. "چشم انداز 2030 حرفه پرستاری در ایران". فصلنامه ابن سینا، 21 ،2 ، 1398، 64-66. magiran.com/p2014614
Zahra Farsi; Amir Vahedian; Azimi; Abbas Ebadi. "The perspective of 2030 nursing profession in Iran", EBNESINA, 21, 2, 2019, 64-66. magiran.com/p2014614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال