ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی، مجید مردانیان قهفرخی، فریده سواری نیکو، ندا سلطانی، آزیتا بهرام زاده، (1398). تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، نشریه سالمندشناسی، 3(4)، 40-51. magiran.com/p2014652
Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, Farideh Savari Nikoo, Neda Soltani, Azita Bahram Zadeh, (2019). Effect of 12-week elastic-band resistance training on muscle quality and serum CAF in elderly women with osteocsarcopenic obesity: a randomized clinical trial, Journal Of Gerontology, 3(4), 40-51. magiran.com/p2014652
ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی، مجید مردانیان قهفرخی، فریده سواری نیکو، ندا سلطانی، آزیتا بهرام زاده، تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. نشریه سالمندشناسی، 1398؛ 3(4): 40-51. magiran.com/p2014652
Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, Farideh Savari Nikoo, Neda Soltani, Azita Bahram Zadeh, Effect of 12-week elastic-band resistance training on muscle quality and serum CAF in elderly women with osteocsarcopenic obesity: a randomized clinical trial, Journal Of Gerontology, 2019; 3(4): 40-51. magiran.com/p2014652
ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی، مجید مردانیان قهفرخی، فریده سواری نیکو، ندا سلطانی، آزیتا بهرام زاده، "تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، نشریه سالمندشناسی 3، شماره 4 (1398): 40-51. magiran.com/p2014652
Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, Farideh Savari Nikoo, Neda Soltani, Azita Bahram Zadeh, "Effect of 12-week elastic-band resistance training on muscle quality and serum CAF in elderly women with osteocsarcopenic obesity: a randomized clinical trial", Journal Of Gerontology 3, no.4 (2019): 40-51. magiran.com/p2014652
ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی، مجید مردانیان قهفرخی، فریده سواری نیکو، ندا سلطانی، آزیتا بهرام زاده، (1398). 'تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، نشریه سالمندشناسی، 3(4)، صص.40-51. magiran.com/p2014652
Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, Farideh Savari Nikoo, Neda Soltani, Azita Bahram Zadeh, (2019). 'Effect of 12-week elastic-band resistance training on muscle quality and serum CAF in elderly women with osteocsarcopenic obesity: a randomized clinical trial', Journal Of Gerontology, 3(4), pp.40-51. magiran.com/p2014652
ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ مجید مردانیان قهفرخی؛ فریده سواری نیکو؛ ندا سلطانی؛ آزیتا بهرام زاده. "تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده". نشریه سالمندشناسی، 3 ،4 ، 1398، 40-51. magiran.com/p2014652
Ebrahim Banitalebi; Mohammad Faramarzi; Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi; Farideh Savari Nikoo; Neda Soltani; Azita Bahram Zadeh. "Effect of 12-week elastic-band resistance training on muscle quality and serum CAF in elderly women with osteocsarcopenic obesity: a randomized clinical trial", Journal Of Gerontology, 3, 4, 2019, 40-51. magiran.com/p2014652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال