ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد یاریان، هادی رهیان، علی اصغر اصغرنژاد فرید، هلیا واحدی، نازنین فاطمه عامری، مهناز دهقان نجم آبادی، (1398). اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان، نشریه سالمندشناسی، 3(4)، 1-10. magiran.com/p2014656
Sajjad Yarian, Hadi Rahian, Aliasghar Asgharnejadfarid, Helia Vahedi, Nazanin Fatemeh Ameri, Mahnaz Dehghan Najmabadi, (2019). Effectiveness of ontological security training on psychological safety and existential anxiety of elder people, Journal Of Gerontology, 3(4), 1-10. magiran.com/p2014656
سجاد یاریان، هادی رهیان، علی اصغر اصغرنژاد فرید، هلیا واحدی، نازنین فاطمه عامری، مهناز دهقان نجم آبادی، اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان. نشریه سالمندشناسی، 1398؛ 3(4): 1-10. magiran.com/p2014656
Sajjad Yarian, Hadi Rahian, Aliasghar Asgharnejadfarid, Helia Vahedi, Nazanin Fatemeh Ameri, Mahnaz Dehghan Najmabadi, Effectiveness of ontological security training on psychological safety and existential anxiety of elder people, Journal Of Gerontology, 2019; 3(4): 1-10. magiran.com/p2014656
سجاد یاریان، هادی رهیان، علی اصغر اصغرنژاد فرید، هلیا واحدی، نازنین فاطمه عامری، مهناز دهقان نجم آبادی، "اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان"، نشریه سالمندشناسی 3، شماره 4 (1398): 1-10. magiran.com/p2014656
Sajjad Yarian, Hadi Rahian, Aliasghar Asgharnejadfarid, Helia Vahedi, Nazanin Fatemeh Ameri, Mahnaz Dehghan Najmabadi, "Effectiveness of ontological security training on psychological safety and existential anxiety of elder people", Journal Of Gerontology 3, no.4 (2019): 1-10. magiran.com/p2014656
سجاد یاریان، هادی رهیان، علی اصغر اصغرنژاد فرید، هلیا واحدی، نازنین فاطمه عامری، مهناز دهقان نجم آبادی، (1398). 'اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان'، نشریه سالمندشناسی، 3(4)، صص.1-10. magiran.com/p2014656
Sajjad Yarian, Hadi Rahian, Aliasghar Asgharnejadfarid, Helia Vahedi, Nazanin Fatemeh Ameri, Mahnaz Dehghan Najmabadi, (2019). 'Effectiveness of ontological security training on psychological safety and existential anxiety of elder people', Journal Of Gerontology, 3(4), pp.1-10. magiran.com/p2014656
سجاد یاریان؛ هادی رهیان؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ هلیا واحدی؛ نازنین فاطمه عامری؛ مهناز دهقان نجم آبادی. "اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان". نشریه سالمندشناسی، 3 ،4 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2014656
Sajjad Yarian; Hadi Rahian; Aliasghar Asgharnejadfarid; Helia Vahedi; Nazanin Fatemeh Ameri; Mahnaz Dehghan Najmabadi. "Effectiveness of ontological security training on psychological safety and existential anxiety of elder people", Journal Of Gerontology, 3, 4, 2019, 1-10. magiran.com/p2014656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال