ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته کریمی، زهرا حسینی، تیمور آقاملایی، امین قنبرنژاد، (1398). پیش بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار، مجله طب پیشگیری، 6(1)، 10-18. magiran.com/p2014899
Fereshte Karimi, Zahra Hosseini, Teamur Aghamolaei, Amin Ghanbarnejad, (2019). Predicting the healthy behaviors related to oil consumption among housewives in the light of the theory of planned behavior, Journal of Preventive Medicine, 6(1), 10-18. magiran.com/p2014899
فرشته کریمی، زهرا حسینی، تیمور آقاملایی، امین قنبرنژاد، پیش بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار. مجله طب پیشگیری، 1398؛ 6(1): 10-18. magiran.com/p2014899
Fereshte Karimi, Zahra Hosseini, Teamur Aghamolaei, Amin Ghanbarnejad, Predicting the healthy behaviors related to oil consumption among housewives in the light of the theory of planned behavior, Journal of Preventive Medicine, 2019; 6(1): 10-18. magiran.com/p2014899
فرشته کریمی، زهرا حسینی، تیمور آقاملایی، امین قنبرنژاد، "پیش بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار"، مجله طب پیشگیری 6، شماره 1 (1398): 10-18. magiran.com/p2014899
Fereshte Karimi, Zahra Hosseini, Teamur Aghamolaei, Amin Ghanbarnejad, "Predicting the healthy behaviors related to oil consumption among housewives in the light of the theory of planned behavior", Journal of Preventive Medicine 6, no.1 (2019): 10-18. magiran.com/p2014899
فرشته کریمی، زهرا حسینی، تیمور آقاملایی، امین قنبرنژاد، (1398). 'پیش بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار'، مجله طب پیشگیری، 6(1)، صص.10-18. magiran.com/p2014899
Fereshte Karimi, Zahra Hosseini, Teamur Aghamolaei, Amin Ghanbarnejad, (2019). 'Predicting the healthy behaviors related to oil consumption among housewives in the light of the theory of planned behavior', Journal of Preventive Medicine, 6(1), pp.10-18. magiran.com/p2014899
فرشته کریمی؛ زهرا حسینی؛ تیمور آقاملایی؛ امین قنبرنژاد. "پیش بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار". مجله طب پیشگیری، 6 ،1 ، 1398، 10-18. magiran.com/p2014899
Fereshte Karimi; Zahra Hosseini; Teamur Aghamolaei; Amin Ghanbarnejad. "Predicting the healthy behaviors related to oil consumption among housewives in the light of the theory of planned behavior", Journal of Preventive Medicine, 6, 1, 2019, 10-18. magiran.com/p2014899
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال