ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم بارانی، لاله حسنی، امین قنبرنژاد، محمدعلی مولوی، (1398). ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان، مجله طب پیشگیری، 6(1)، 26-35. magiran.com/p2014901
Maryam Barani, Laleh Hassani, Amin Ghanbarnejad, Mohammad Ali Molavi, (2019). The relation between self-efficacy and behavior practice in mothers of Children with cancer, Journal of Preventive Medicine, 6(1), 26-35. magiran.com/p2014901
مریم بارانی، لاله حسنی، امین قنبرنژاد، محمدعلی مولوی، ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان. مجله طب پیشگیری، 1398؛ 6(1): 26-35. magiran.com/p2014901
Maryam Barani, Laleh Hassani, Amin Ghanbarnejad, Mohammad Ali Molavi, The relation between self-efficacy and behavior practice in mothers of Children with cancer, Journal of Preventive Medicine, 2019; 6(1): 26-35. magiran.com/p2014901
مریم بارانی، لاله حسنی، امین قنبرنژاد، محمدعلی مولوی، "ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان"، مجله طب پیشگیری 6، شماره 1 (1398): 26-35. magiran.com/p2014901
Maryam Barani, Laleh Hassani, Amin Ghanbarnejad, Mohammad Ali Molavi, "The relation between self-efficacy and behavior practice in mothers of Children with cancer", Journal of Preventive Medicine 6, no.1 (2019): 26-35. magiran.com/p2014901
مریم بارانی، لاله حسنی، امین قنبرنژاد، محمدعلی مولوی، (1398). 'ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان'، مجله طب پیشگیری، 6(1)، صص.26-35. magiran.com/p2014901
Maryam Barani, Laleh Hassani, Amin Ghanbarnejad, Mohammad Ali Molavi, (2019). 'The relation between self-efficacy and behavior practice in mothers of Children with cancer', Journal of Preventive Medicine, 6(1), pp.26-35. magiran.com/p2014901
مریم بارانی؛ لاله حسنی؛ امین قنبرنژاد؛ محمدعلی مولوی. "ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان". مجله طب پیشگیری، 6 ،1 ، 1398، 26-35. magiran.com/p2014901
Maryam Barani; Laleh Hassani; Amin Ghanbarnejad; Mohammad Ali Molavi. "The relation between self-efficacy and behavior practice in mothers of Children with cancer", Journal of Preventive Medicine, 6, 1, 2019, 26-35. magiran.com/p2014901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال