ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سریرا هاشمی پور، سیدعبدالمجید بحرینیان، (1398). تاثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس، مجله طب پیشگیری، 6(1)، 53-61. magiran.com/p2014904
Seyedeh Sarira Hashemi Pour, Seyyed Abdolmajid Bahreinian, (2019). Effect of client-centered therapy on PTSD and depression in raped women in Bandar Abbas, Journal of Preventive Medicine, 6(1), 53-61. magiran.com/p2014904
سیده سریرا هاشمی پور، سیدعبدالمجید بحرینیان، تاثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس. مجله طب پیشگیری، 1398؛ 6(1): 53-61. magiran.com/p2014904
Seyedeh Sarira Hashemi Pour, Seyyed Abdolmajid Bahreinian, Effect of client-centered therapy on PTSD and depression in raped women in Bandar Abbas, Journal of Preventive Medicine, 2019; 6(1): 53-61. magiran.com/p2014904
سیده سریرا هاشمی پور، سیدعبدالمجید بحرینیان، "تاثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس"، مجله طب پیشگیری 6، شماره 1 (1398): 53-61. magiran.com/p2014904
Seyedeh Sarira Hashemi Pour, Seyyed Abdolmajid Bahreinian, "Effect of client-centered therapy on PTSD and depression in raped women in Bandar Abbas", Journal of Preventive Medicine 6, no.1 (2019): 53-61. magiran.com/p2014904
سیده سریرا هاشمی پور، سیدعبدالمجید بحرینیان، (1398). 'تاثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس'، مجله طب پیشگیری، 6(1)، صص.53-61. magiran.com/p2014904
Seyedeh Sarira Hashemi Pour, Seyyed Abdolmajid Bahreinian, (2019). 'Effect of client-centered therapy on PTSD and depression in raped women in Bandar Abbas', Journal of Preventive Medicine, 6(1), pp.53-61. magiran.com/p2014904
سیده سریرا هاشمی پور؛ سیدعبدالمجید بحرینیان. "تاثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس". مجله طب پیشگیری، 6 ،1 ، 1398، 53-61. magiran.com/p2014904
Seyedeh Sarira Hashemi Pour; Seyyed Abdolmajid Bahreinian. "Effect of client-centered therapy on PTSD and depression in raped women in Bandar Abbas", Journal of Preventive Medicine, 6, 1, 2019, 53-61. magiran.com/p2014904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال