ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه محمدی، صدیقه عابدینی، مریم منتصری، (1398). عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، مجله طب پیشگیری، 6(1)، 63-71. magiran.com/p2014905
Atefeh Mohammadi, Sedighe Abedini, Maryam Montaseri, (2019). Prevalence of the effective factors in self-medication among parents of 8-1year old children visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas, Journal of Preventive Medicine, 6(1), 63-71. magiran.com/p2014905
عاطفه محمدی، صدیقه عابدینی، مریم منتصری، عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. مجله طب پیشگیری، 1398؛ 6(1): 63-71. magiran.com/p2014905
Atefeh Mohammadi, Sedighe Abedini, Maryam Montaseri, Prevalence of the effective factors in self-medication among parents of 8-1year old children visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas, Journal of Preventive Medicine, 2019; 6(1): 63-71. magiran.com/p2014905
عاطفه محمدی، صدیقه عابدینی، مریم منتصری، "عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس"، مجله طب پیشگیری 6، شماره 1 (1398): 63-71. magiran.com/p2014905
Atefeh Mohammadi, Sedighe Abedini, Maryam Montaseri, "Prevalence of the effective factors in self-medication among parents of 8-1year old children visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas", Journal of Preventive Medicine 6, no.1 (2019): 63-71. magiran.com/p2014905
عاطفه محمدی، صدیقه عابدینی، مریم منتصری، (1398). 'عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس'، مجله طب پیشگیری، 6(1)، صص.63-71. magiran.com/p2014905
Atefeh Mohammadi, Sedighe Abedini, Maryam Montaseri, (2019). 'Prevalence of the effective factors in self-medication among parents of 8-1year old children visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas', Journal of Preventive Medicine, 6(1), pp.63-71. magiran.com/p2014905
عاطفه محمدی؛ صدیقه عابدینی؛ مریم منتصری. "عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس". مجله طب پیشگیری، 6 ،1 ، 1398، 63-71. magiran.com/p2014905
Atefeh Mohammadi; Sedighe Abedini; Maryam Montaseri. "Prevalence of the effective factors in self-medication among parents of 8-1year old children visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas", Journal of Preventive Medicine, 6, 1, 2019, 63-71. magiran.com/p2014905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال