ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید عطازاده، علیرضا نجفی، سید حسین موسوی، (1398). بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397، مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 7(1)، 37-47. magiran.com/p2014917
Saeed Atazadeh, Alireza Najafi , Sayed Hossein Mousavi, (2019). The Impact of Police Intelligence Dominance on the Prevention of Trafficking in Women and Girls in 2013-2018, , 7(1), 37-47. magiran.com/p2014917
سعید عطازاده، علیرضا نجفی، سید حسین موسوی، بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397. مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 1398؛ 7(1): 37-47. magiran.com/p2014917
Saeed Atazadeh, Alireza Najafi , Sayed Hossein Mousavi, The Impact of Police Intelligence Dominance on the Prevention of Trafficking in Women and Girls in 2013-2018, , 2019; 7(1): 37-47. magiran.com/p2014917
سعید عطازاده، علیرضا نجفی، سید حسین موسوی، "بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397"، مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده 7، شماره 1 (1398): 37-47. magiran.com/p2014917
Saeed Atazadeh, Alireza Najafi , Sayed Hossein Mousavi, "The Impact of Police Intelligence Dominance on the Prevention of Trafficking in Women and Girls in 2013-2018", 7, no.1 (2019): 37-47. magiran.com/p2014917
سعید عطازاده، علیرضا نجفی، سید حسین موسوی، (1398). 'بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397'، مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 7(1)، صص.37-47. magiran.com/p2014917
Saeed Atazadeh, Alireza Najafi , Sayed Hossein Mousavi, (2019). 'The Impact of Police Intelligence Dominance on the Prevention of Trafficking in Women and Girls in 2013-2018', , 7(1), pp.37-47. magiran.com/p2014917
سعید عطازاده؛ علیرضا نجفی؛ سید حسین موسوی. "بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397". مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 7 ،1 ، 1398، 37-47. magiran.com/p2014917
Saeed Atazadeh; Alireza Najafi ; Sayed Hossein Mousavi. "The Impact of Police Intelligence Dominance on the Prevention of Trafficking in Women and Girls in 2013-2018", , 7, 1, 2019, 37-47. magiran.com/p2014917
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال