ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا میرزایی الموتی، اصغر آقایی، کامران اکبری پابندی، مینا وزیری گهر، (1398). تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، 11-21. magiran.com/p2015016
Hamidreza Mirzaei, Alamouti , Asghar Aghaei, Kamran Akbari, Mina Vazirigohar, (2019). Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets supplemented with plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of mid-lactating cows, Iranian Journal of Animal Science, 50(1), 11-21. magiran.com/p2015016
حمیدرضا میرزایی الموتی، اصغر آقایی، کامران اکبری پابندی، مینا وزیری گهر، تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(1): 11-21. magiran.com/p2015016
Hamidreza Mirzaei, Alamouti , Asghar Aghaei, Kamran Akbari, Mina Vazirigohar, Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets supplemented with plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of mid-lactating cows, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(1): 11-21. magiran.com/p2015016
حمیدرضا میرزایی الموتی، اصغر آقایی، کامران اکبری پابندی، مینا وزیری گهر، "تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 1 (1398): 11-21. magiran.com/p2015016
Hamidreza Mirzaei, Alamouti , Asghar Aghaei, Kamran Akbari, Mina Vazirigohar, "Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets supplemented with plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of mid-lactating cows", Iranian Journal of Animal Science 50, no.1 (2019): 11-21. magiran.com/p2015016
حمیدرضا میرزایی الموتی، اصغر آقایی، کامران اکبری پابندی، مینا وزیری گهر، (1398). 'تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی'، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، صص.11-21. magiran.com/p2015016
Hamidreza Mirzaei, Alamouti , Asghar Aghaei, Kamran Akbari, Mina Vazirigohar, (2019). 'Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets supplemented with plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of mid-lactating cows', Iranian Journal of Animal Science, 50(1), pp.11-21. magiran.com/p2015016
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ اصغر آقایی؛ کامران اکبری پابندی؛ مینا وزیری گهر. "تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی". مجله علوم دامی ایران، 50 ،1 ، 1398، 11-21. magiran.com/p2015016
Hamidreza Mirzaei; Alamouti ; Asghar Aghaei; Kamran Akbari; Mina Vazirigohar. "Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets supplemented with plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of mid-lactating cows", Iranian Journal of Animal Science, 50, 1, 2019, 11-21. magiran.com/p2015016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال