ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین کاظمی زاده، احمد زارع شحنه، سعید زین الدینی، علیرضا یوسفی، مهدی حیدری، میثم توکلی الموتی، زربخت انصاری پیرسزایی، (1398). تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، 23-33. magiran.com/p2015017
Amin Kazemi, Ahmad Zareh Shahneh , Saeed Zeinoaldini, Ali Reza Yousefi, Mehdi Heidari, Meysam Tavakoli, Alamooti, Zarbakhat Ansari, (2019). The effect of Curcumin on plasma lipid profile and some sperm quality traits in broiler breeder roosters, Iranian Journal of Animal Science, 50(1), 23-33. magiran.com/p2015017
امین کاظمی زاده، احمد زارع شحنه، سعید زین الدینی، علیرضا یوسفی، مهدی حیدری، میثم توکلی الموتی، زربخت انصاری پیرسزایی، تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(1): 23-33. magiran.com/p2015017
Amin Kazemi, Ahmad Zareh Shahneh , Saeed Zeinoaldini, Ali Reza Yousefi, Mehdi Heidari, Meysam Tavakoli, Alamooti, Zarbakhat Ansari, The effect of Curcumin on plasma lipid profile and some sperm quality traits in broiler breeder roosters, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(1): 23-33. magiran.com/p2015017
امین کاظمی زاده، احمد زارع شحنه، سعید زین الدینی، علیرضا یوسفی، مهدی حیدری، میثم توکلی الموتی، زربخت انصاری پیرسزایی، "تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 1 (1398): 23-33. magiran.com/p2015017
Amin Kazemi, Ahmad Zareh Shahneh , Saeed Zeinoaldini, Ali Reza Yousefi, Mehdi Heidari, Meysam Tavakoli, Alamooti, Zarbakhat Ansari, "The effect of Curcumin on plasma lipid profile and some sperm quality traits in broiler breeder roosters", Iranian Journal of Animal Science 50, no.1 (2019): 23-33. magiran.com/p2015017
امین کاظمی زاده، احمد زارع شحنه، سعید زین الدینی، علیرضا یوسفی، مهدی حیدری، میثم توکلی الموتی، زربخت انصاری پیرسزایی، (1398). 'تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، صص.23-33. magiran.com/p2015017
Amin Kazemi, Ahmad Zareh Shahneh , Saeed Zeinoaldini, Ali Reza Yousefi, Mehdi Heidari, Meysam Tavakoli, Alamooti, Zarbakhat Ansari, (2019). 'The effect of Curcumin on plasma lipid profile and some sperm quality traits in broiler breeder roosters', Iranian Journal of Animal Science, 50(1), pp.23-33. magiran.com/p2015017
امین کاظمی زاده؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ علیرضا یوسفی؛ مهدی حیدری؛ میثم توکلی الموتی؛ زربخت انصاری پیرسزایی. "تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی". مجله علوم دامی ایران، 50 ،1 ، 1398، 23-33. magiran.com/p2015017
Amin Kazemi; Ahmad Zareh Shahneh ; Saeed Zeinoaldini; Ali Reza Yousefi; Mehdi Heidari; Meysam Tavakoli; Alamooti; Zarbakhat Ansari. "The effect of Curcumin on plasma lipid profile and some sperm quality traits in broiler breeder roosters", Iranian Journal of Animal Science, 50, 1, 2019, 23-33. magiran.com/p2015017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال