ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم شریعت، غلامرضا داشاب، مهدی وفای والله، (1398). تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، 35-46. magiran.com/p2015018
Maryam Shariat, Gholam Reza Dashab , Mehdi Vafaye Valleh, (2019). Phylogenetic and Haplogroup analysis of native goats of Iran based on nucleotide sequence of HVR1 region of mitochondrial genome, Iranian Journal of Animal Science, 50(1), 35-46. magiran.com/p2015018
مریم شریعت، غلامرضا داشاب، مهدی وفای والله، تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(1): 35-46. magiran.com/p2015018
Maryam Shariat, Gholam Reza Dashab , Mehdi Vafaye Valleh, Phylogenetic and Haplogroup analysis of native goats of Iran based on nucleotide sequence of HVR1 region of mitochondrial genome, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(1): 35-46. magiran.com/p2015018
مریم شریعت، غلامرضا داشاب، مهدی وفای والله، "تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 1 (1398): 35-46. magiran.com/p2015018
Maryam Shariat, Gholam Reza Dashab , Mehdi Vafaye Valleh, "Phylogenetic and Haplogroup analysis of native goats of Iran based on nucleotide sequence of HVR1 region of mitochondrial genome", Iranian Journal of Animal Science 50, no.1 (2019): 35-46. magiran.com/p2015018
مریم شریعت، غلامرضا داشاب، مهدی وفای والله، (1398). 'تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری'، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، صص.35-46. magiran.com/p2015018
Maryam Shariat, Gholam Reza Dashab , Mehdi Vafaye Valleh, (2019). 'Phylogenetic and Haplogroup analysis of native goats of Iran based on nucleotide sequence of HVR1 region of mitochondrial genome', Iranian Journal of Animal Science, 50(1), pp.35-46. magiran.com/p2015018
مریم شریعت؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای والله. "تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری". مجله علوم دامی ایران، 50 ،1 ، 1398، 35-46. magiran.com/p2015018
Maryam Shariat; Gholam Reza Dashab ; Mehdi Vafaye Valleh. "Phylogenetic and Haplogroup analysis of native goats of Iran based on nucleotide sequence of HVR1 region of mitochondrial genome", Iranian Journal of Animal Science, 50, 1, 2019, 35-46. magiran.com/p2015018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال