ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بهروزلک، محسن دانشیار، پرویز فرهومند، عباس نیکو، (1398). ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، 57-68. magiran.com/p2015020
Mohammad Behruzlak, Mohsen Daneshyar , Parviz Farhoomand, Abbas Nikoo, (2019). Evaluation of performance parameters, internal organ weights and some immune responses of broiler chicks through iron sulfate supplementation during different feeding periods, Iranian Journal of Animal Science, 50(1), 57-68. magiran.com/p2015020
محمد بهروزلک، محسن دانشیار، پرویز فرهومند، عباس نیکو، ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(1): 57-68. magiran.com/p2015020
Mohammad Behruzlak, Mohsen Daneshyar , Parviz Farhoomand, Abbas Nikoo, Evaluation of performance parameters, internal organ weights and some immune responses of broiler chicks through iron sulfate supplementation during different feeding periods, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(1): 57-68. magiran.com/p2015020
محمد بهروزلک، محسن دانشیار، پرویز فرهومند، عباس نیکو، "ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 1 (1398): 57-68. magiran.com/p2015020
Mohammad Behruzlak, Mohsen Daneshyar , Parviz Farhoomand, Abbas Nikoo, "Evaluation of performance parameters, internal organ weights and some immune responses of broiler chicks through iron sulfate supplementation during different feeding periods", Iranian Journal of Animal Science 50, no.1 (2019): 57-68. magiran.com/p2015020
محمد بهروزلک، محسن دانشیار، پرویز فرهومند، عباس نیکو، (1398). 'ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای'، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، صص.57-68. magiran.com/p2015020
Mohammad Behruzlak, Mohsen Daneshyar , Parviz Farhoomand, Abbas Nikoo, (2019). 'Evaluation of performance parameters, internal organ weights and some immune responses of broiler chicks through iron sulfate supplementation during different feeding periods', Iranian Journal of Animal Science, 50(1), pp.57-68. magiran.com/p2015020
محمد بهروزلک؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ عباس نیکو. "ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای". مجله علوم دامی ایران، 50 ،1 ، 1398، 57-68. magiran.com/p2015020
Mohammad Behruzlak; Mohsen Daneshyar ; Parviz Farhoomand; Abbas Nikoo. "Evaluation of performance parameters, internal organ weights and some immune responses of broiler chicks through iron sulfate supplementation during different feeding periods", Iranian Journal of Animal Science, 50, 1, 2019, 57-68. magiran.com/p2015020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال