ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب عزیزیان، علی اصغر ساکی، محمد امیر کریمی ترشیزی، سعیده عظیمی، (1398). اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، 69-77. magiran.com/p2015021
Mahtab Azizian, Ali Asghar Saki , Mohammad Amir Karimi Torshizi, Saeideh Azimi, (2019). The effect of feed form (Mash, Pellet, Extrude) on energy and protein efficiency, morphology and microbial population of intestine in broiler chicken, Iranian Journal of Animal Science, 50(1), 69-77. magiran.com/p2015021
مهتاب عزیزیان، علی اصغر ساکی، محمد امیر کریمی ترشیزی، سعیده عظیمی، اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(1): 69-77. magiran.com/p2015021
Mahtab Azizian, Ali Asghar Saki , Mohammad Amir Karimi Torshizi, Saeideh Azimi, The effect of feed form (Mash, Pellet, Extrude) on energy and protein efficiency, morphology and microbial population of intestine in broiler chicken, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(1): 69-77. magiran.com/p2015021
مهتاب عزیزیان، علی اصغر ساکی، محمد امیر کریمی ترشیزی، سعیده عظیمی، "اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 1 (1398): 69-77. magiran.com/p2015021
Mahtab Azizian, Ali Asghar Saki , Mohammad Amir Karimi Torshizi, Saeideh Azimi, "The effect of feed form (Mash, Pellet, Extrude) on energy and protein efficiency, morphology and microbial population of intestine in broiler chicken", Iranian Journal of Animal Science 50, no.1 (2019): 69-77. magiran.com/p2015021
مهتاب عزیزیان، علی اصغر ساکی، محمد امیر کریمی ترشیزی، سعیده عظیمی، (1398). 'اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، صص.69-77. magiran.com/p2015021
Mahtab Azizian, Ali Asghar Saki , Mohammad Amir Karimi Torshizi, Saeideh Azimi, (2019). 'The effect of feed form (Mash, Pellet, Extrude) on energy and protein efficiency, morphology and microbial population of intestine in broiler chicken', Iranian Journal of Animal Science, 50(1), pp.69-77. magiran.com/p2015021
مهتاب عزیزیان؛ علی اصغر ساکی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ سعیده عظیمی. "اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی". مجله علوم دامی ایران، 50 ،1 ، 1398، 69-77. magiran.com/p2015021
Mahtab Azizian; Ali Asghar Saki ; Mohammad Amir Karimi Torshizi; Saeideh Azimi. "The effect of feed form (Mash, Pellet, Extrude) on energy and protein efficiency, morphology and microbial population of intestine in broiler chicken", Iranian Journal of Animal Science, 50, 1, 2019, 69-77. magiran.com/p2015021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال