ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسما مرادعلی پور، مصطفی محقق دولت آبادی، محمد هوشمند، موسی زرین، (1398). اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن های آمیلاز و Actin-β در بافت های کبد و پانکراس جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، 79-88. magiran.com/p2015022
Asma Moradalipour , Mostafa Muhaghegh, Dolatabady, Mohammad Houshmand, Mousa Zarrin, (2019). Effect of a Phenolic compounds-rich feedstuff on expression of amylase and β-Actin genes in liver and pancreas tissues of broilers, Iranian Journal of Animal Science, 50(1), 79-88. magiran.com/p2015022
اسما مرادعلی پور، مصطفی محقق دولت آبادی، محمد هوشمند، موسی زرین، اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن های آمیلاز و Actin-β در بافت های کبد و پانکراس جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(1): 79-88. magiran.com/p2015022
Asma Moradalipour , Mostafa Muhaghegh, Dolatabady, Mohammad Houshmand, Mousa Zarrin, Effect of a Phenolic compounds-rich feedstuff on expression of amylase and β-Actin genes in liver and pancreas tissues of broilers, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(1): 79-88. magiran.com/p2015022
اسما مرادعلی پور، مصطفی محقق دولت آبادی، محمد هوشمند، موسی زرین، "اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن های آمیلاز و Actin-β در بافت های کبد و پانکراس جوجه های گوشتی"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 1 (1398): 79-88. magiran.com/p2015022
Asma Moradalipour , Mostafa Muhaghegh, Dolatabady, Mohammad Houshmand, Mousa Zarrin, "Effect of a Phenolic compounds-rich feedstuff on expression of amylase and β-Actin genes in liver and pancreas tissues of broilers", Iranian Journal of Animal Science 50, no.1 (2019): 79-88. magiran.com/p2015022
اسما مرادعلی پور، مصطفی محقق دولت آبادی، محمد هوشمند، موسی زرین، (1398). 'اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن های آمیلاز و Actin-β در بافت های کبد و پانکراس جوجه های گوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 50(1)، صص.79-88. magiran.com/p2015022
Asma Moradalipour , Mostafa Muhaghegh, Dolatabady, Mohammad Houshmand, Mousa Zarrin, (2019). 'Effect of a Phenolic compounds-rich feedstuff on expression of amylase and β-Actin genes in liver and pancreas tissues of broilers', Iranian Journal of Animal Science, 50(1), pp.79-88. magiran.com/p2015022
اسما مرادعلی پور؛ مصطفی محقق دولت آبادی؛ محمد هوشمند؛ موسی زرین. "اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن های آمیلاز و Actin-β در بافت های کبد و پانکراس جوجه های گوشتی". مجله علوم دامی ایران، 50 ،1 ، 1398، 79-88. magiran.com/p2015022
Asma Moradalipour ; Mostafa Muhaghegh; Dolatabady; Mohammad Houshmand; Mousa Zarrin. "Effect of a Phenolic compounds-rich feedstuff on expression of amylase and β-Actin genes in liver and pancreas tissues of broilers", Iranian Journal of Animal Science, 50, 1, 2019, 79-88. magiran.com/p2015022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال