ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی رستمی نژاد، عمید آزدگان، (1398). سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس، نشریه نامه آموزش عالی، 12(46)، 89-120. magiran.com/p2015042
Mohammad Ali Rostami Nejad, Amid Azadegan , (2019). Research synthesis of predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology, Journal of Higher Education Letter, 12(46), 89-120. magiran.com/p2015042
محمدعلی رستمی نژاد، عمید آزدگان، سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس. نشریه نامه آموزش عالی، 1398؛ 12(46): 89-120. magiran.com/p2015042
Mohammad Ali Rostami Nejad, Amid Azadegan , Research synthesis of predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology, Journal of Higher Education Letter, 2019; 12(46): 89-120. magiran.com/p2015042
محمدعلی رستمی نژاد، عمید آزدگان، "سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس"، نشریه نامه آموزش عالی 12، شماره 46 (1398): 89-120. magiran.com/p2015042
Mohammad Ali Rostami Nejad, Amid Azadegan , "Research synthesis of predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology", Journal of Higher Education Letter 12, no.46 (2019): 89-120. magiran.com/p2015042
محمدعلی رستمی نژاد، عمید آزدگان، (1398). 'سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس'، نشریه نامه آموزش عالی، 12(46)، صص.89-120. magiran.com/p2015042
Mohammad Ali Rostami Nejad, Amid Azadegan , (2019). 'Research synthesis of predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology', Journal of Higher Education Letter, 12(46), pp.89-120. magiran.com/p2015042
محمدعلی رستمی نژاد؛ عمید آزدگان. "سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس". نشریه نامه آموزش عالی، 12 ،46 ، 1398، 89-120. magiran.com/p2015042
Mohammad Ali Rostami Nejad; Amid Azadegan . "Research synthesis of predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology", Journal of Higher Education Letter, 12, 46, 2019, 89-120. magiran.com/p2015042
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال