ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا گلستانی سروانی، مصطفی عسکریان، یلدا دلگشایی، امیرحسین محمودی، (1398). طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری - تفسیری، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(45)، 51-72. magiran.com/p2015203
Mitra Golestani, Mostafa Askarian , Yalda Delgoshaei, Amirhossein Mahmoudi, (2019). Designing a Conceptual Model of the Country's Welfare Department Culture along Sustainable Development by Structural- Interpretative Method, Journal of Social Sciences, 13(45), 51-72. magiran.com/p2015203
میترا گلستانی سروانی، مصطفی عسکریان، یلدا دلگشایی، امیرحسین محمودی، طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری - تفسیری. فصلنامه علوم اجتماعی، 1398؛ 13(45): 51-72. magiran.com/p2015203
Mitra Golestani, Mostafa Askarian , Yalda Delgoshaei, Amirhossein Mahmoudi, Designing a Conceptual Model of the Country's Welfare Department Culture along Sustainable Development by Structural- Interpretative Method, Journal of Social Sciences, 2019; 13(45): 51-72. magiran.com/p2015203
میترا گلستانی سروانی، مصطفی عسکریان، یلدا دلگشایی، امیرحسین محمودی، "طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری - تفسیری"، فصلنامه علوم اجتماعی 13، شماره 45 (1398): 51-72. magiran.com/p2015203
Mitra Golestani, Mostafa Askarian , Yalda Delgoshaei, Amirhossein Mahmoudi, "Designing a Conceptual Model of the Country's Welfare Department Culture along Sustainable Development by Structural- Interpretative Method", Journal of Social Sciences 13, no.45 (2019): 51-72. magiran.com/p2015203
میترا گلستانی سروانی، مصطفی عسکریان، یلدا دلگشایی، امیرحسین محمودی، (1398). 'طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری - تفسیری'، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(45)، صص.51-72. magiran.com/p2015203
Mitra Golestani, Mostafa Askarian , Yalda Delgoshaei, Amirhossein Mahmoudi, (2019). 'Designing a Conceptual Model of the Country's Welfare Department Culture along Sustainable Development by Structural- Interpretative Method', Journal of Social Sciences, 13(45), pp.51-72. magiran.com/p2015203
میترا گلستانی سروانی؛ مصطفی عسکریان؛ یلدا دلگشایی؛ امیرحسین محمودی. "طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری - تفسیری". فصلنامه علوم اجتماعی، 13 ،45 ، 1398، 51-72. magiran.com/p2015203
Mitra Golestani; Mostafa Askarian ; Yalda Delgoshaei; Amirhossein Mahmoudi. "Designing a Conceptual Model of the Country's Welfare Department Culture along Sustainable Development by Structural- Interpretative Method", Journal of Social Sciences, 13, 45, 2019, 51-72. magiran.com/p2015203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال