ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله قاسمی پور، معصومه راوند، فریبا سعیدی، (1398). مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و دختران عادی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(4)، 309-320. magiran.com/p2015500
Yadollah Ghasemipour, Masumeh Raavand, Fariba Saeidi, (2019). COMPARISON OF PERCEIVED STRESS, COPING STRATEGIES AND SOCIAL SUPPORT BETWEEN GIRL STUDENTS WITH PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS), PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD) AND NORMAL GROUP, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(4), 309-320. magiran.com/p2015500
یدالله قاسمی پور، معصومه راوند، فریبا سعیدی، مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و دختران عادی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(4): 309-320. magiran.com/p2015500
Yadollah Ghasemipour, Masumeh Raavand, Fariba Saeidi, COMPARISON OF PERCEIVED STRESS, COPING STRATEGIES AND SOCIAL SUPPORT BETWEEN GIRL STUDENTS WITH PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS), PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD) AND NORMAL GROUP, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(4): 309-320. magiran.com/p2015500
یدالله قاسمی پور، معصومه راوند، فریبا سعیدی، "مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و دختران عادی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 4 (1398): 309-320. magiran.com/p2015500
Yadollah Ghasemipour, Masumeh Raavand, Fariba Saeidi, "COMPARISON OF PERCEIVED STRESS, COPING STRATEGIES AND SOCIAL SUPPORT BETWEEN GIRL STUDENTS WITH PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS), PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD) AND NORMAL GROUP", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.4 (2019): 309-320. magiran.com/p2015500
یدالله قاسمی پور، معصومه راوند، فریبا سعیدی، (1398). 'مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و دختران عادی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(4)، صص.309-320. magiran.com/p2015500
Yadollah Ghasemipour, Masumeh Raavand, Fariba Saeidi, (2019). 'COMPARISON OF PERCEIVED STRESS, COPING STRATEGIES AND SOCIAL SUPPORT BETWEEN GIRL STUDENTS WITH PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS), PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD) AND NORMAL GROUP', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(4), pp.309-320. magiran.com/p2015500
یدالله قاسمی پور؛ معصومه راوند؛ فریبا سعیدی. "مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و دختران عادی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،4 ، 1398، 309-320. magiran.com/p2015500
Yadollah Ghasemipour; Masumeh Raavand; Fariba Saeidi. "COMPARISON OF PERCEIVED STRESS, COPING STRATEGIES AND SOCIAL SUPPORT BETWEEN GIRL STUDENTS WITH PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS), PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD) AND NORMAL GROUP", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 4, 2019, 309-320. magiran.com/p2015500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال