ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی حساس یگانه، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، سیدسروش قاضی نوری، عادل افخمی، (1398). فرشتگان سرمایه گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)، 41-58. magiran.com/p2015543
Yahya Hassas Yeganeh , M. H. Ebrahimi Sarv Olia, S. Soroush Ghazi Nouri, Adel Afkhami, (2019). Angel Investors: Examining Behavioral Finance Factors Influencing Investment Selection, Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43), 41-58. magiran.com/p2015543
یحیی حساس یگانه، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، سیدسروش قاضی نوری، عادل افخمی، فرشتگان سرمایه گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1398؛ 12(43): 41-58. magiran.com/p2015543
Yahya Hassas Yeganeh , M. H. Ebrahimi Sarv Olia, S. Soroush Ghazi Nouri, Adel Afkhami, Angel Investors: Examining Behavioral Finance Factors Influencing Investment Selection, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2019; 12(43): 41-58. magiran.com/p2015543
یحیی حساس یگانه، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، سیدسروش قاضی نوری، عادل افخمی، "فرشتگان سرمایه گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 12، شماره 43 (1398): 41-58. magiran.com/p2015543
Yahya Hassas Yeganeh , M. H. Ebrahimi Sarv Olia, S. Soroush Ghazi Nouri, Adel Afkhami, "Angel Investors: Examining Behavioral Finance Factors Influencing Investment Selection", Financial Knowledge of Securities Analysis 12, no.43 (2019): 41-58. magiran.com/p2015543
یحیی حساس یگانه، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، سیدسروش قاضی نوری، عادل افخمی، (1398). 'فرشتگان سرمایه گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)، صص.41-58. magiran.com/p2015543
Yahya Hassas Yeganeh , M. H. Ebrahimi Sarv Olia, S. Soroush Ghazi Nouri, Adel Afkhami, (2019). 'Angel Investors: Examining Behavioral Finance Factors Influencing Investment Selection', Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43), pp.41-58. magiran.com/p2015543
یحیی حساس یگانه؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ سیدسروش قاضی نوری؛ عادل افخمی. "فرشتگان سرمایه گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12 ،43 ، 1398، 41-58. magiran.com/p2015543
Yahya Hassas Yeganeh ; M. H. Ebrahimi Sarv Olia; S. Soroush Ghazi Nouri; Adel Afkhami. "Angel Investors: Examining Behavioral Finance Factors Influencing Investment Selection", Financial Knowledge of Securities Analysis, 12, 43, 2019, 41-58. magiran.com/p2015543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال