ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد صالحی، رضوان حجازی، قدرتاللهطالب نیا، علی امیری، (1398). ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)، 223-239. magiran.com/p2015559
Mehrdad Salehi, Rezvan Hejazi , Ghodrat Allah Talebnia, Ali Amiri, (2019). A scheme of CAPM models considering momentum premium, Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43), 223-239. magiran.com/p2015559
مهرداد صالحی، رضوان حجازی، قدرتاللهطالب نیا، علی امیری، ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1398؛ 12(43): 223-239. magiran.com/p2015559
Mehrdad Salehi, Rezvan Hejazi , Ghodrat Allah Talebnia, Ali Amiri, A scheme of CAPM models considering momentum premium, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2019; 12(43): 223-239. magiran.com/p2015559
مهرداد صالحی، رضوان حجازی، قدرتاللهطالب نیا، علی امیری، "ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 12، شماره 43 (1398): 223-239. magiran.com/p2015559
Mehrdad Salehi, Rezvan Hejazi , Ghodrat Allah Talebnia, Ali Amiri, "A scheme of CAPM models considering momentum premium", Financial Knowledge of Securities Analysis 12, no.43 (2019): 223-239. magiran.com/p2015559
مهرداد صالحی، رضوان حجازی، قدرتاللهطالب نیا، علی امیری، (1398). 'ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)، صص.223-239. magiran.com/p2015559
Mehrdad Salehi, Rezvan Hejazi , Ghodrat Allah Talebnia, Ali Amiri, (2019). 'A scheme of CAPM models considering momentum premium', Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43), pp.223-239. magiran.com/p2015559
مهرداد صالحی؛ رضوان حجازی؛ قدرتاللهطالب نیا؛ علی امیری. "ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12 ،43 ، 1398، 223-239. magiran.com/p2015559
Mehrdad Salehi; Rezvan Hejazi ; Ghodrat Allah Talebnia; Ali Amiri. "A scheme of CAPM models considering momentum premium", Financial Knowledge of Securities Analysis, 12, 43, 2019, 223-239. magiran.com/p2015559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال