ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه بختیاری، فاطمه باکویی، هاجر پاشا، سید جلیل سیدی، (1398). نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام، نشریه اسلام و سلامت، 4(1)، 28-38. magiran.com/p2015733
Afsaneh Bakhtiari, Fatemeh Bakouei, Hajar Pasha, Seyed Jalil Seyedi, (2019). The role of spirituality on the family health system from the point of view of Islam, Islam And Health Journal, 4(1), 28-38. magiran.com/p2015733
افسانه بختیاری، فاطمه باکویی، هاجر پاشا، سید جلیل سیدی، نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام. نشریه اسلام و سلامت، 1398؛ 4(1): 28-38. magiran.com/p2015733
Afsaneh Bakhtiari, Fatemeh Bakouei, Hajar Pasha, Seyed Jalil Seyedi, The role of spirituality on the family health system from the point of view of Islam, Islam And Health Journal, 2019; 4(1): 28-38. magiran.com/p2015733
افسانه بختیاری، فاطمه باکویی، هاجر پاشا، سید جلیل سیدی، "نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام"، نشریه اسلام و سلامت 4، شماره 1 (1398): 28-38. magiran.com/p2015733
Afsaneh Bakhtiari, Fatemeh Bakouei, Hajar Pasha, Seyed Jalil Seyedi, "The role of spirituality on the family health system from the point of view of Islam", Islam And Health Journal 4, no.1 (2019): 28-38. magiran.com/p2015733
افسانه بختیاری، فاطمه باکویی، هاجر پاشا، سید جلیل سیدی، (1398). 'نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام'، نشریه اسلام و سلامت، 4(1)، صص.28-38. magiran.com/p2015733
Afsaneh Bakhtiari, Fatemeh Bakouei, Hajar Pasha, Seyed Jalil Seyedi, (2019). 'The role of spirituality on the family health system from the point of view of Islam', Islam And Health Journal, 4(1), pp.28-38. magiran.com/p2015733
افسانه بختیاری؛ فاطمه باکویی؛ هاجر پاشا؛ سید جلیل سیدی. "نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام". نشریه اسلام و سلامت، 4 ،1 ، 1398، 28-38. magiran.com/p2015733
Afsaneh Bakhtiari; Fatemeh Bakouei; Hajar Pasha; Seyed Jalil Seyedi. "The role of spirituality on the family health system from the point of view of Islam", Islam And Health Journal, 4, 1, 2019, 28-38. magiran.com/p2015733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال