ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید وحید معتمدی، عبدالله درگاهی، یاسر وزیری، مرتضی عباسی، محسن پورصادقیان، (1398). بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم، نشریه اسلام و سلامت، 4(1)، 46-52. magiran.com/p2015735
Vahid Motamedi, Abdollah Dargahi, Yaser Vaziri, Mortaza Abbasi, Mohsen Poursadeghian, (2019). Study of Islamic instructions on the health of soul and body, Islam And Health Journal, 4(1), 46-52. magiran.com/p2015735
سید وحید معتمدی، عبدالله درگاهی، یاسر وزیری، مرتضی عباسی، محسن پورصادقیان، بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم. نشریه اسلام و سلامت، 1398؛ 4(1): 46-52. magiran.com/p2015735
Vahid Motamedi, Abdollah Dargahi, Yaser Vaziri, Mortaza Abbasi, Mohsen Poursadeghian, Study of Islamic instructions on the health of soul and body, Islam And Health Journal, 2019; 4(1): 46-52. magiran.com/p2015735
سید وحید معتمدی، عبدالله درگاهی، یاسر وزیری، مرتضی عباسی، محسن پورصادقیان، "بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم"، نشریه اسلام و سلامت 4، شماره 1 (1398): 46-52. magiran.com/p2015735
Vahid Motamedi, Abdollah Dargahi, Yaser Vaziri, Mortaza Abbasi, Mohsen Poursadeghian, "Study of Islamic instructions on the health of soul and body", Islam And Health Journal 4, no.1 (2019): 46-52. magiran.com/p2015735
سید وحید معتمدی، عبدالله درگاهی، یاسر وزیری، مرتضی عباسی، محسن پورصادقیان، (1398). 'بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم'، نشریه اسلام و سلامت، 4(1)، صص.46-52. magiran.com/p2015735
Vahid Motamedi, Abdollah Dargahi, Yaser Vaziri, Mortaza Abbasi, Mohsen Poursadeghian, (2019). 'Study of Islamic instructions on the health of soul and body', Islam And Health Journal, 4(1), pp.46-52. magiran.com/p2015735
سید وحید معتمدی؛ عبدالله درگاهی؛ یاسر وزیری؛ مرتضی عباسی؛ محسن پورصادقیان. "بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم". نشریه اسلام و سلامت، 4 ،1 ، 1398، 46-52. magiran.com/p2015735
Vahid Motamedi; Abdollah Dargahi; Yaser Vaziri; Mortaza Abbasi; Mohsen Poursadeghian. "Study of Islamic instructions on the health of soul and body", Islam And Health Journal, 4, 1, 2019, 46-52. magiran.com/p2015735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال