ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا طبیبان، محمدعلی سلیمانی، هومن بخشنده، مرضیه اصغری، (1398). بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 73-81. magiran.com/p2015747
Samira Tabiban, Mohammad Ali Soleimani, Hooman Bakhshandeh, Marzieh Asghary, (2019). Effect of Self-Care Education on the Illness Perception in Patients With Hemodialysis: A Randomized Control Trial, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 73-81. magiran.com/p2015747
سمیرا طبیبان، محمدعلی سلیمانی، هومن بخشنده، مرضیه اصغری، بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 73-81. magiran.com/p2015747
Samira Tabiban, Mohammad Ali Soleimani, Hooman Bakhshandeh, Marzieh Asghary, Effect of Self-Care Education on the Illness Perception in Patients With Hemodialysis: A Randomized Control Trial, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 73-81. magiran.com/p2015747
سمیرا طبیبان، محمدعلی سلیمانی، هومن بخشنده، مرضیه اصغری، "بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 73-81. magiran.com/p2015747
Samira Tabiban, Mohammad Ali Soleimani, Hooman Bakhshandeh, Marzieh Asghary, "Effect of Self-Care Education on the Illness Perception in Patients With Hemodialysis: A Randomized Control Trial", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 73-81. magiran.com/p2015747
سمیرا طبیبان، محمدعلی سلیمانی، هومن بخشنده، مرضیه اصغری، (1398). 'بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.73-81. magiran.com/p2015747
Samira Tabiban, Mohammad Ali Soleimani, Hooman Bakhshandeh, Marzieh Asghary, (2019). 'Effect of Self-Care Education on the Illness Perception in Patients With Hemodialysis: A Randomized Control Trial', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.73-81. magiran.com/p2015747
سمیرا طبیبان؛ محمدعلی سلیمانی؛ هومن بخشنده؛ مرضیه اصغری. "بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 73-81. magiran.com/p2015747
Samira Tabiban; Mohammad Ali Soleimani; Hooman Bakhshandeh; Marzieh Asghary. "Effect of Self-Care Education on the Illness Perception in Patients With Hemodialysis: A Randomized Control Trial", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 73-81. magiran.com/p2015747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال