ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شبیری، پرستو آهنگ پور، پریسا پارسا، سعید یزدی، (1398). مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 82-88. magiran.com/p2015748
Fatemeh Shobeiri, Parastoo Ahang Poor, Parisa Parsa, Saeid Yazdi _, (2019). Comparing Health Condition Between Wanted and Unwanted Pregnancy of Women in Hamadan City, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 82-88. magiran.com/p2015748
فاطمه شبیری، پرستو آهنگ پور، پریسا پارسا، سعید یزدی، مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 82-88. magiran.com/p2015748
Fatemeh Shobeiri, Parastoo Ahang Poor, Parisa Parsa, Saeid Yazdi _, Comparing Health Condition Between Wanted and Unwanted Pregnancy of Women in Hamadan City, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 82-88. magiran.com/p2015748
فاطمه شبیری، پرستو آهنگ پور، پریسا پارسا، سعید یزدی، "مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 82-88. magiran.com/p2015748
Fatemeh Shobeiri, Parastoo Ahang Poor, Parisa Parsa, Saeid Yazdi _, "Comparing Health Condition Between Wanted and Unwanted Pregnancy of Women in Hamadan City", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 82-88. magiran.com/p2015748
فاطمه شبیری، پرستو آهنگ پور، پریسا پارسا، سعید یزدی، (1398). 'مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.82-88. magiran.com/p2015748
Fatemeh Shobeiri, Parastoo Ahang Poor, Parisa Parsa, Saeid Yazdi _, (2019). 'Comparing Health Condition Between Wanted and Unwanted Pregnancy of Women in Hamadan City', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.82-88. magiran.com/p2015748
فاطمه شبیری؛ پرستو آهنگ پور؛ پریسا پارسا؛ سعید یزدی. "مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 82-88. magiran.com/p2015748
Fatemeh Shobeiri; Parastoo Ahang Poor; Parisa Parsa; Saeid Yazdi _. "Comparing Health Condition Between Wanted and Unwanted Pregnancy of Women in Hamadan City", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 82-88. magiran.com/p2015748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال