ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیمه سیدفاطمی، الهام زینلی، مصطفی بهره مند، عباس مهران، مهدی زینعلی، (1398). بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 89-96. magiran.com/p2015749
Naiemeh Seyedfatemi, Elham Zeinali, Mostafa Bahremand, Abbas Mehran, Mehdi Zeinali, (2019). The Relationship Between Medication Adherence and Coping Skills in Patients With Heart Failure, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 89-96. magiran.com/p2015749
نعیمه سیدفاطمی، الهام زینلی، مصطفی بهره مند، عباس مهران، مهدی زینعلی، بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 89-96. magiran.com/p2015749
Naiemeh Seyedfatemi, Elham Zeinali, Mostafa Bahremand, Abbas Mehran, Mehdi Zeinali, The Relationship Between Medication Adherence and Coping Skills in Patients With Heart Failure, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 89-96. magiran.com/p2015749
نعیمه سیدفاطمی، الهام زینلی، مصطفی بهره مند، عباس مهران، مهدی زینعلی، "بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 89-96. magiran.com/p2015749
Naiemeh Seyedfatemi, Elham Zeinali, Mostafa Bahremand, Abbas Mehran, Mehdi Zeinali, "The Relationship Between Medication Adherence and Coping Skills in Patients With Heart Failure", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 89-96. magiran.com/p2015749
نعیمه سیدفاطمی، الهام زینلی، مصطفی بهره مند، عباس مهران، مهدی زینعلی، (1398). 'بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.89-96. magiran.com/p2015749
Naiemeh Seyedfatemi, Elham Zeinali, Mostafa Bahremand, Abbas Mehran, Mehdi Zeinali, (2019). 'The Relationship Between Medication Adherence and Coping Skills in Patients With Heart Failure', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.89-96. magiran.com/p2015749
نعیمه سیدفاطمی؛ الهام زینلی؛ مصطفی بهره مند؛ عباس مهران؛ مهدی زینعلی. "بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 89-96. magiran.com/p2015749
Naiemeh Seyedfatemi; Elham Zeinali; Mostafa Bahremand; Abbas Mehran; Mehdi Zeinali. "The Relationship Between Medication Adherence and Coping Skills in Patients With Heart Failure", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 89-96. magiran.com/p2015749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال