ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مازیار غلام پور، رسول آذرفرین، هومن بخشنده، محمد مهدوی، آذین علی زاده اصل، ثنا نیک نام، آزاده نیک نام، (1398). بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 107-115. magiran.com/p2015751
Maziar Gholampour, Rasol Azarfarin, Hooman Bakhshande, Mohammad Mahdavi, Azin Aliazdehasl, Sana Niknam, Azadeh Niknam, (2019). The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 107-115. magiran.com/p2015751
مازیار غلام پور، رسول آذرفرین، هومن بخشنده، محمد مهدوی، آذین علی زاده اصل، ثنا نیک نام، آزاده نیک نام، بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 107-115. magiran.com/p2015751
Maziar Gholampour, Rasol Azarfarin, Hooman Bakhshande, Mohammad Mahdavi, Azin Aliazdehasl, Sana Niknam, Azadeh Niknam, The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 107-115. magiran.com/p2015751
مازیار غلام پور، رسول آذرفرین، هومن بخشنده، محمد مهدوی، آذین علی زاده اصل، ثنا نیک نام، آزاده نیک نام، "بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 107-115. magiran.com/p2015751
Maziar Gholampour, Rasol Azarfarin, Hooman Bakhshande, Mohammad Mahdavi, Azin Aliazdehasl, Sana Niknam, Azadeh Niknam, "The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 107-115. magiran.com/p2015751
مازیار غلام پور، رسول آذرفرین، هومن بخشنده، محمد مهدوی، آذین علی زاده اصل، ثنا نیک نام، آزاده نیک نام، (1398). 'بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.107-115. magiran.com/p2015751
Maziar Gholampour, Rasol Azarfarin, Hooman Bakhshande, Mohammad Mahdavi, Azin Aliazdehasl, Sana Niknam, Azadeh Niknam, (2019). 'The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.107-115. magiran.com/p2015751
مازیار غلام پور؛ رسول آذرفرین؛ هومن بخشنده؛ محمد مهدوی؛ آذین علی زاده اصل؛ ثنا نیک نام؛ آزاده نیک نام. "بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 107-115. magiran.com/p2015751
Maziar Gholampour; Rasol Azarfarin; Hooman Bakhshande; Mohammad Mahdavi; Azin Aliazdehasl; Sana Niknam; Azadeh Niknam. "The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 107-115. magiran.com/p2015751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال