ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مرضیه حسنیان، اسدالله دبستانی، لیلی تاپاک، مرتضی شمسی زاده، (1398). بررسی همبستگی مشخصات جمعیت شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 116-124. magiran.com/p2015752
Zahra Marziyeh Hassanian, Assadollah Dabestani, Leili Tapak, Morteza Shamsizadeh, (2019). Correlation Between Demographic Characteristics and Quality of Life of Patients With Hypertension Referred to Farshchian Hospital of Hamadan, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 116-124. magiran.com/p2015752
زهرا مرضیه حسنیان، اسدالله دبستانی، لیلی تاپاک، مرتضی شمسی زاده، بررسی همبستگی مشخصات جمعیت شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 116-124. magiran.com/p2015752
Zahra Marziyeh Hassanian, Assadollah Dabestani, Leili Tapak, Morteza Shamsizadeh, Correlation Between Demographic Characteristics and Quality of Life of Patients With Hypertension Referred to Farshchian Hospital of Hamadan, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 116-124. magiran.com/p2015752
زهرا مرضیه حسنیان، اسدالله دبستانی، لیلی تاپاک، مرتضی شمسی زاده، "بررسی همبستگی مشخصات جمعیت شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 116-124. magiran.com/p2015752
Zahra Marziyeh Hassanian, Assadollah Dabestani, Leili Tapak, Morteza Shamsizadeh, "Correlation Between Demographic Characteristics and Quality of Life of Patients With Hypertension Referred to Farshchian Hospital of Hamadan", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 116-124. magiran.com/p2015752
زهرا مرضیه حسنیان، اسدالله دبستانی، لیلی تاپاک، مرتضی شمسی زاده، (1398). 'بررسی همبستگی مشخصات جمعیت شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.116-124. magiran.com/p2015752
Zahra Marziyeh Hassanian, Assadollah Dabestani, Leili Tapak, Morteza Shamsizadeh, (2019). 'Correlation Between Demographic Characteristics and Quality of Life of Patients With Hypertension Referred to Farshchian Hospital of Hamadan', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.116-124. magiran.com/p2015752
زهرا مرضیه حسنیان؛ اسدالله دبستانی؛ لیلی تاپاک؛ مرتضی شمسی زاده. "بررسی همبستگی مشخصات جمعیت شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 116-124. magiran.com/p2015752
Zahra Marziyeh Hassanian; Assadollah Dabestani; Leili Tapak; Morteza Shamsizadeh. "Correlation Between Demographic Characteristics and Quality of Life of Patients With Hypertension Referred to Farshchian Hospital of Hamadan", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 116-124. magiran.com/p2015752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال