ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه پرتو، مژگان حیاتی، (1398). اثربخشی آموزش فرا شناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه تجربی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 125-132. magiran.com/p2015753
Afsaneh Parto, Mojgan Hayati, (2019). The Effectiveness of Metacognitive Training on Psychological Well-Being and Quality of Life in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 125-132. magiran.com/p2015753
افسانه پرتو، مژگان حیاتی، اثربخشی آموزش فرا شناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه تجربی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 125-132. magiran.com/p2015753
Afsaneh Parto, Mojgan Hayati, The Effectiveness of Metacognitive Training on Psychological Well-Being and Quality of Life in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 125-132. magiran.com/p2015753
افسانه پرتو، مژگان حیاتی، "اثربخشی آموزش فرا شناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه تجربی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 125-132. magiran.com/p2015753
Afsaneh Parto, Mojgan Hayati, "The Effectiveness of Metacognitive Training on Psychological Well-Being and Quality of Life in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 125-132. magiran.com/p2015753
افسانه پرتو، مژگان حیاتی، (1398). 'اثربخشی آموزش فرا شناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه تجربی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.125-132. magiran.com/p2015753
Afsaneh Parto, Mojgan Hayati, (2019). 'The Effectiveness of Metacognitive Training on Psychological Well-Being and Quality of Life in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.125-132. magiran.com/p2015753
افسانه پرتو؛ مژگان حیاتی. "اثربخشی آموزش فرا شناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه تجربی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 125-132. magiran.com/p2015753
Afsaneh Parto; Mojgan Hayati. "The Effectiveness of Metacognitive Training on Psychological Well-Being and Quality of Life in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 125-132. magiran.com/p2015753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال