ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا احمدی، محسن شمسی، نسرین روزبهانی، رحمت الله مرادزاده، (1398). سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، 133-140. magiran.com/p2015754
Zahra Ahmadi, Mohsen Shamsi, Nasrin Roozbahani, Rahmatalah Moradzadeh, (2019). Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), 133-140. magiran.com/p2015754
زهرا احمدی، محسن شمسی، نسرین روزبهانی، رحمت الله مرادزاده، سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(2): 133-140. magiran.com/p2015754
Zahra Ahmadi, Mohsen Shamsi, Nasrin Roozbahani, Rahmatalah Moradzadeh, Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(2): 133-140. magiran.com/p2015754
زهرا احمدی، محسن شمسی، نسرین روزبهانی، رحمت الله مرادزاده، "سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 2 (1398): 133-140. magiran.com/p2015754
Zahra Ahmadi, Mohsen Shamsi, Nasrin Roozbahani, Rahmatalah Moradzadeh, "Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.2 (2019): 133-140. magiran.com/p2015754
زهرا احمدی، محسن شمسی، نسرین روزبهانی، رحمت الله مرادزاده، (1398). 'سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(2)، صص.133-140. magiran.com/p2015754
Zahra Ahmadi, Mohsen Shamsi, Nasrin Roozbahani, Rahmatalah Moradzadeh, (2019). 'Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(2), pp.133-140. magiran.com/p2015754
زهرا احمدی؛ محسن شمسی؛ نسرین روزبهانی؛ رحمت الله مرادزاده. "سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،2 ، 1398، 133-140. magiran.com/p2015754
Zahra Ahmadi; Mohsen Shamsi; Nasrin Roozbahani; Rahmatalah Moradzadeh. "Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 2, 2019, 133-140. magiran.com/p2015754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال