ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رخشانی، ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، زهرا فرج زاده، (1398). ارتباط عدالت سازمانی با درهم بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، 156-162. magiran.com/p2015757
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Zahra Farajzadeh, Fatemeh Rakhshani, (2019). The Relationship Between Organizational jJustice and Nurses’ Job Embeddedness in Teaching Hospitals, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), 156-162. magiran.com/p2015757
فاطمه رخشانی، ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، زهرا فرج زاده، ارتباط عدالت سازمانی با درهم بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 1398؛ 27(3): 156-162. magiran.com/p2015757
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Zahra Farajzadeh, Fatemeh Rakhshani, The Relationship Between Organizational jJustice and Nurses’ Job Embeddedness in Teaching Hospitals, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 2019; 27(3): 156-162. magiran.com/p2015757
فاطمه رخشانی، ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، زهرا فرج زاده، "ارتباط عدالت سازمانی با درهم بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان 27، شماره 3 (1398): 156-162. magiran.com/p2015757
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Zahra Farajzadeh, Fatemeh Rakhshani, "The Relationship Between Organizational jJustice and Nurses’ Job Embeddedness in Teaching Hospitals", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 27, no.3 (2019): 156-162. magiran.com/p2015757
فاطمه رخشانی، ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، زهرا فرج زاده، (1398). 'ارتباط عدالت سازمانی با درهم بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی'، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، صص.156-162. magiran.com/p2015757
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Zahra Farajzadeh, Fatemeh Rakhshani, (2019). 'The Relationship Between Organizational jJustice and Nurses’ Job Embeddedness in Teaching Hospitals', Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), pp.156-162. magiran.com/p2015757
فاطمه رخشانی؛ ام البنین اکبری؛ سید ابوالفضل وقار سیدین؛ زهرا فرج زاده. "ارتباط عدالت سازمانی با درهم بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی". مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27 ،3 ، 1398، 156-162. magiran.com/p2015757
Omolbanin Akbari; Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin; Zahra Farajzadeh; Fatemeh Rakhshani. "The Relationship Between Organizational jJustice and Nurses’ Job Embeddedness in Teaching Hospitals", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27, 3, 2019, 156-162. magiran.com/p2015757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال