ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلام حسین فلاحی نیا، آرزو ملکی، زهرا خلیلی، علی رضا سلطانیان، (1398). تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، 163-169. magiran.com/p2015758
Gholam Hossein Falahinia, Arezoo Maleki, Zahra Khalili, Alireza Soltanian, (2019). The Effect of Education of Medication by Small Groups Discussion on Nursing Adherence in Intensive Care Units of Medication Standards, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), 163-169. magiran.com/p2015758
غلام حسین فلاحی نیا، آرزو ملکی، زهرا خلیلی، علی رضا سلطانیان، تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 1398؛ 27(3): 163-169. magiran.com/p2015758
Gholam Hossein Falahinia, Arezoo Maleki, Zahra Khalili, Alireza Soltanian, The Effect of Education of Medication by Small Groups Discussion on Nursing Adherence in Intensive Care Units of Medication Standards, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 2019; 27(3): 163-169. magiran.com/p2015758
غلام حسین فلاحی نیا، آرزو ملکی، زهرا خلیلی، علی رضا سلطانیان، "تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان 27، شماره 3 (1398): 163-169. magiran.com/p2015758
Gholam Hossein Falahinia, Arezoo Maleki, Zahra Khalili, Alireza Soltanian, "The Effect of Education of Medication by Small Groups Discussion on Nursing Adherence in Intensive Care Units of Medication Standards", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 27, no.3 (2019): 163-169. magiran.com/p2015758
غلام حسین فلاحی نیا، آرزو ملکی، زهرا خلیلی، علی رضا سلطانیان، (1398). 'تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی'، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، صص.163-169. magiran.com/p2015758
Gholam Hossein Falahinia, Arezoo Maleki, Zahra Khalili, Alireza Soltanian, (2019). 'The Effect of Education of Medication by Small Groups Discussion on Nursing Adherence in Intensive Care Units of Medication Standards', Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), pp.163-169. magiran.com/p2015758
غلام حسین فلاحی نیا؛ آرزو ملکی؛ زهرا خلیلی؛ علی رضا سلطانیان. "تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی". مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27 ،3 ، 1398، 163-169. magiran.com/p2015758
Gholam Hossein Falahinia; Arezoo Maleki; Zahra Khalili; Alireza Soltanian. "The Effect of Education of Medication by Small Groups Discussion on Nursing Adherence in Intensive Care Units of Medication Standards", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27, 3, 2019, 163-169. magiran.com/p2015758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال