ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه موسوی، شادی عسگری، یوسف رحیمی، ناصر محمدقلی، (1398). اثربخشی بازی هدایت شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، 178-186. magiran.com/p2015760
Atefeh Mosavi, Shadi Asgari, Yousef Rahimi, Naser Mohammad Gholi, (2019). The effect of Directed medical play on the severity of pain during burn dressing change: Clinical Randomized trial, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), 178-186. magiran.com/p2015760
عاطفه موسوی، شادی عسگری، یوسف رحیمی، ناصر محمدقلی، اثربخشی بازی هدایت شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 1398؛ 27(3): 178-186. magiran.com/p2015760
Atefeh Mosavi, Shadi Asgari, Yousef Rahimi, Naser Mohammad Gholi, The effect of Directed medical play on the severity of pain during burn dressing change: Clinical Randomized trial, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 2019; 27(3): 178-186. magiran.com/p2015760
عاطفه موسوی، شادی عسگری، یوسف رحیمی، ناصر محمدقلی، "اثربخشی بازی هدایت شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان 27، شماره 3 (1398): 178-186. magiran.com/p2015760
Atefeh Mosavi, Shadi Asgari, Yousef Rahimi, Naser Mohammad Gholi, "The effect of Directed medical play on the severity of pain during burn dressing change: Clinical Randomized trial", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 27, no.3 (2019): 178-186. magiran.com/p2015760
عاطفه موسوی، شادی عسگری، یوسف رحیمی، ناصر محمدقلی، (1398). 'اثربخشی بازی هدایت شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، صص.178-186. magiran.com/p2015760
Atefeh Mosavi, Shadi Asgari, Yousef Rahimi, Naser Mohammad Gholi, (2019). 'The effect of Directed medical play on the severity of pain during burn dressing change: Clinical Randomized trial', Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), pp.178-186. magiran.com/p2015760
عاطفه موسوی؛ شادی عسگری؛ یوسف رحیمی؛ ناصر محمدقلی. "اثربخشی بازی هدایت شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27 ،3 ، 1398، 178-186. magiran.com/p2015760
Atefeh Mosavi; Shadi Asgari; Yousef Rahimi; Naser Mohammad Gholi. "The effect of Directed medical play on the severity of pain during burn dressing change: Clinical Randomized trial", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27, 3, 2019, 178-186. magiran.com/p2015760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال