ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا منظومه، بهمن اکبری، (1398). اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، 198-207. magiran.com/p2015762
Shiva Manzoomeh, Bahman Akbari, (2019). The Effectiveness of Relaxation Techniques Training on Mental Health Indicators and and Resilience of Mothers of Children with Leukemia, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), 198-207. magiran.com/p2015762
شیوا منظومه، بهمن اکبری، اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 1398؛ 27(3): 198-207. magiran.com/p2015762
Shiva Manzoomeh, Bahman Akbari, The Effectiveness of Relaxation Techniques Training on Mental Health Indicators and and Resilience of Mothers of Children with Leukemia, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 2019; 27(3): 198-207. magiran.com/p2015762
شیوا منظومه، بهمن اکبری، "اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان 27، شماره 3 (1398): 198-207. magiran.com/p2015762
Shiva Manzoomeh, Bahman Akbari, "The Effectiveness of Relaxation Techniques Training on Mental Health Indicators and and Resilience of Mothers of Children with Leukemia", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 27, no.3 (2019): 198-207. magiran.com/p2015762
شیوا منظومه، بهمن اکبری، (1398). 'اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون'، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27(3)، صص.198-207. magiran.com/p2015762
Shiva Manzoomeh, Bahman Akbari, (2019). 'The Effectiveness of Relaxation Techniques Training on Mental Health Indicators and and Resilience of Mothers of Children with Leukemia', Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27(3), pp.198-207. magiran.com/p2015762
شیوا منظومه؛ بهمن اکبری. "اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون". مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 27 ،3 ، 1398، 198-207. magiran.com/p2015762
Shiva Manzoomeh; Bahman Akbari. "The Effectiveness of Relaxation Techniques Training on Mental Health Indicators and and Resilience of Mothers of Children with Leukemia", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 27, 3, 2019, 198-207. magiran.com/p2015762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال