ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه عرفانی، مهدی محب الدینی، علیرضا قنبری، ناصر صباغ نیا، (1397). ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت های ریخت شناسی و بررسی ساختار روزنه ای آنها، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(1)، 7-18. magiran.com/p2015764
Malihe Erfani, Mahdi Mohebbadini , Alireza Ghanbari, Nasser Sabbaghnia, (2018). Investigating Phylogenetic Relationships in Iranian Docke Ecotypes (Rumex spp.) using ISSR Markers, Morphological Features, and their Stomata Structure, Taxonomy and Biosystematics, 10(1), 7-18. magiran.com/p2015764
ملیحه عرفانی، مهدی محب الدینی، علیرضا قنبری، ناصر صباغ نیا، ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت های ریخت شناسی و بررسی ساختار روزنه ای آنها. نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1397؛ 10(1): 7-18. magiran.com/p2015764
Malihe Erfani, Mahdi Mohebbadini , Alireza Ghanbari, Nasser Sabbaghnia, Investigating Phylogenetic Relationships in Iranian Docke Ecotypes (Rumex spp.) using ISSR Markers, Morphological Features, and their Stomata Structure, Taxonomy and Biosystematics, 2018; 10(1): 7-18. magiran.com/p2015764
ملیحه عرفانی، مهدی محب الدینی، علیرضا قنبری، ناصر صباغ نیا، "ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت های ریخت شناسی و بررسی ساختار روزنه ای آنها"، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 10، شماره 1 (1397): 7-18. magiran.com/p2015764
Malihe Erfani, Mahdi Mohebbadini , Alireza Ghanbari, Nasser Sabbaghnia, "Investigating Phylogenetic Relationships in Iranian Docke Ecotypes (Rumex spp.) using ISSR Markers, Morphological Features, and their Stomata Structure", Taxonomy and Biosystematics 10, no.1 (2018): 7-18. magiran.com/p2015764
ملیحه عرفانی، مهدی محب الدینی، علیرضا قنبری، ناصر صباغ نیا، (1397). 'ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت های ریخت شناسی و بررسی ساختار روزنه ای آنها'، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(1)، صص.7-18. magiran.com/p2015764
Malihe Erfani, Mahdi Mohebbadini , Alireza Ghanbari, Nasser Sabbaghnia, (2018). 'Investigating Phylogenetic Relationships in Iranian Docke Ecotypes (Rumex spp.) using ISSR Markers, Morphological Features, and their Stomata Structure', Taxonomy and Biosystematics, 10(1), pp.7-18. magiran.com/p2015764
ملیحه عرفانی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ ناصر صباغ نیا. "ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت های ریخت شناسی و بررسی ساختار روزنه ای آنها". نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10 ،1 ، 1397، 7-18. magiran.com/p2015764
Malihe Erfani; Mahdi Mohebbadini ; Alireza Ghanbari; Nasser Sabbaghnia. "Investigating Phylogenetic Relationships in Iranian Docke Ecotypes (Rumex spp.) using ISSR Markers, Morphological Features, and their Stomata Structure", Taxonomy and Biosystematics, 10, 1, 2018, 7-18. magiran.com/p2015764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال