ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگارپویانی، اسکندر رستگار پویانی، (1397). مطالعه ریخت شناسی قورباغه قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(1)، 19-38. magiran.com/p2015765
Masoumeh Najibzadeh, Alireza Pesarakloo, Ahmad Gharzi , Nasrullah Rastegar, Pouyani, Eskandar Rastegar Pouyani, (2018). Investigation of the morphological variation in Caucasian brown frog (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) in Iran, Taxonomy and Biosystematics, 10(1), 19-38. magiran.com/p2015765
معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگارپویانی، اسکندر رستگار پویانی، مطالعه ریخت شناسی قورباغه قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران. نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1397؛ 10(1): 19-38. magiran.com/p2015765
Masoumeh Najibzadeh, Alireza Pesarakloo, Ahmad Gharzi , Nasrullah Rastegar, Pouyani, Eskandar Rastegar Pouyani, Investigation of the morphological variation in Caucasian brown frog (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) in Iran, Taxonomy and Biosystematics, 2018; 10(1): 19-38. magiran.com/p2015765
معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگارپویانی، اسکندر رستگار پویانی، "مطالعه ریخت شناسی قورباغه قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران"، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 10، شماره 1 (1397): 19-38. magiran.com/p2015765
Masoumeh Najibzadeh, Alireza Pesarakloo, Ahmad Gharzi , Nasrullah Rastegar, Pouyani, Eskandar Rastegar Pouyani, "Investigation of the morphological variation in Caucasian brown frog (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) in Iran", Taxonomy and Biosystematics 10, no.1 (2018): 19-38. magiran.com/p2015765
معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگارپویانی، اسکندر رستگار پویانی، (1397). 'مطالعه ریخت شناسی قورباغه قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران'، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(1)، صص.19-38. magiran.com/p2015765
Masoumeh Najibzadeh, Alireza Pesarakloo, Ahmad Gharzi , Nasrullah Rastegar, Pouyani, Eskandar Rastegar Pouyani, (2018). 'Investigation of the morphological variation in Caucasian brown frog (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) in Iran', Taxonomy and Biosystematics, 10(1), pp.19-38. magiran.com/p2015765
معصومه نجیب زاده؛ علیرضا پسرکلو؛ احمد قارزی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ اسکندر رستگار پویانی. "مطالعه ریخت شناسی قورباغه قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران". نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10 ،1 ، 1397، 19-38. magiran.com/p2015765
Masoumeh Najibzadeh; Alireza Pesarakloo; Ahmad Gharzi ; Nasrullah Rastegar; Pouyani; Eskandar Rastegar Pouyani. "Investigation of the morphological variation in Caucasian brown frog (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) in Iran", Taxonomy and Biosystematics, 10, 1, 2018, 19-38. magiran.com/p2015765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال